Српски ћирилица Srpski latinica

 

Протокол 15 уз Европску конвенцију о људским правима

ПРОТОКОЛ БР. 15 КОЈИМ СЕ МЕЊА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА

Преамбула

Државе чланице Савета Европе и друге Високе стране уговорнице Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, потписане у Риму 4. новембра 1950. године (у даљем тексту „Конвенција“), овде потписнице,

Имајући у виду декларацију која је усвојена на Конференцији о будућности Европског суда за људска права, која је одржана у Брајтону 19. и 20. априла 2012. године, као и декларације усвојене на конференцијама одржаним у Интерлакену 18. и 19. фебруара 2010. и Измиру 26. и 27. априла 2011. године;

Имајући у виду Мишљење бр. 283 (2013) које је усвојила Парламентарна скупштина Савета Европе 26. априла 2013. године;

Свесни потребе да је потребно обезбедити Европском суду за људска права (у даљем тексту „Суд“) да задржи кључну улогу у заштити људских права у Европи,

Споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Додаје се нова реченица на крају Преамбуле Конвенције, која ће гласити:

„Потврђујући да Високе стране уговорнице, у складу са начелом супсидијарности,  имају првенствену одговорност за обезбеђивање права и слобода гарантованих Конвенцијом и Протоколима уз њу, и да у ту сврху уживају поље слободне процене које је подвргнуто контролној надлежности Европског суда за људска права који је основан овом Конвенцијом.“

Члан 2.

1. У члану 21. Конвенције додаје се нови став 2, који ће гласити:

„Кандидати морају бити млађи од 65 година на дан када Парламентарна скупштина захтева да јој се достави листа од три кандидата у складу са чланом 22.“

2. Ставови 2 и 3 члана 21. Конвенције постају ставови 3 и 4 члана 21.

3. Став 2 члана 23. Конвенције се брише. Ставови 3 и 4 члана 23. постају ставови 2 и 3 члана 23.

 

Члан 3.

У члану 30. Конвенције бришу се речи „изузев када се томе противи једна од странака у спору“.

Члан 4.

У члану 35. став 1 Конвенције израз „у року од шест месеци“ замењује се речима „у року од четири месеца.“

Члан 5.

У члану 35. став 3 тачка б Конвенције бришу се речи „с тим да се представка не може одбацити по овом основу уколико случај није претходно с дужном пажњом размотрио домаћи суд.“

Прелазне и завршне одредбе

Члан 6.

1. Овај Протокол је отворен Високим странама уговорницама Конвенције за потписивање, које могу изразити свој пристанак да буду везане:

а. потписом без резерве у погледу ратификације, прихватања односно одобравања; или

б. потписом који подлеже ратификацији, прихватању односно одобравању, којем ће следити ратификација, прихватање односно одобравање.

2. инструменти ратификације, прихватања и одобравања депонују се код Генералног секретара Савета Европе.

Члан 7.

Овај Протокол ступа на снагу првог дана у месецу који наступа по протеку тромесечног периода од дана када су све Високе стране уговорнице Конвенције изразиле свој пристанак да буду везане овим Протоколом, у складу са одредбама члана 6.

Члан 8.

1. Измене у члану 2. овог Протокола примењују се само на оне кандидате на листама које су Високе стране уговорнице поднеле Парламентарној скупштини на основу члана 22. Конвенције након ступања на снагу овог Протокола.

2. Измене предвиђене чланом 3. овог Протокола не примењују се ни на један поступак који је у току и у којем је једна од странака приговорила, пре него што је овај Протокол ступио на снагу, на предлог већа Суда да уступи надлежност Великом Већу.

3. Члан 4. овог Протокола ступа на снагу шест месеци након ступања овог Протокола на снагу. Члан 4. Протокола се не примењује на оне представке за које је донета коначна одлука, у смислу члана 35. став 1 Конвенције, пре него што је ступио на снагу члан 4. овог Протокола.

4. Све друге одредбе овог Протокола примењују се од дана ступања на снагу, у складу са одредбама члана 7.

Члан 9.

Генерални секретар Савета Европе обавештава све државе чланице Савета Европе и остале Високе стране уговорнице Конвенције о:

а. сваком потпису;

б. депоновању инструмента ратификације, прихватања или одобравања;

ц. датуму ступања на снагу овог протокола у складу са чланом 7; и

д. сваком другом акту, обавештењу или саопштењу у вези са овим протоколом.

У потврду чега су долепотписани, као прописно овлашћени у ту сврху, потписали овај Протокол.

Сачињено у Стразбуру, дана 24. јуна 2013. године, на енглеском и француском језику, при чему су оба текста једнако веродостојна, у једном примерку који се депонује у архиви Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе доставиће оверене копије свакој држави чланици Савета Европе и другим Високим странама уговорницама Конвенције.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ