Српски ћирилица Srpski latinica

 

О Заступнику РС пред ЕСЉП

Србија и Црна Гора ратификовала је Европску конвенцију о људским правима и основним слободама у децембру 2003. године чиме су се стекли услови да се појединачне представке односно жалбе подносе и против Србије и Црне Горе. Будући да се појединачне жалбе од тада могу подносити против државе, неопходно је било да се установи заступник, односно бранилац или државни агент, који би штитио права и интересе државе пред Европским судом за људска права. Регулисање заступања изричито су предвиђени и у Студији изводљивости Европске комисије и у Акционом плану за реализацију европског партнерства. У складу са наведеним, Уредбом о заступнику Србије и Црне Горе пред Европским судом за људска права (Сл. лист СЦГ бр. 7/2005), установљава и регулише положај заступника. После распада државне заједнице СЦГ, положај заступника је усклађен са новим положајем Републике Србије (видети доле Уредбу о заступнику Републике Србије пред Европским судом за људска права – «Службени гласник РС» бр. 61/06 – пречишћен текст).

Канцеларија заступника почела је практично са радом у априлу 2006. године у оквиру тадашњег Министарства за људска и мањинска права СЦГ, а затим наставила са радом у оквиру Службе за људска и мањинска права Владе РС. Законом о Влади Републике Србије из 2008. године, установљава се Министарство за људска и мањинска права које преузима Службу за људска и мањинска права, а тиме и канцеларију заступника. Изменама и допунама Закона о министарствима канцеларија је систематизована као Сектор за заступање пред Европским судом за људска права оквиру Министарства за људска и мањинска права, којим руководи помоћник министра који је истовремено и заступник.
После измена Закона о министарствима 2011. године Сектор за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права наставља са радом  у оквиру Министарства правде, сада Министарства правде и државне управе («Службени гласник РС» 72/2012 и 76/2013).

Решењем Владе од 11. јула 2019. године Зорана Јадријевић Младар (биографија) је постављена за вршиоца дужности заменика државног правобраниоца-заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права од 5. августа 2019. године.

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ