Српски ћирилица Srpski latinica

 

Душанка Милошевић и 11 других подносилаца против Србије (бр. 8615/10), Весна Јовановић и 15 других подносилаца протива Србије (бр. 54121/10) и у предмету Драгољуб Маринковић против Србије (бр. 57771/10)

Европски суд за људска права у Стразбуру је дана 10. јуна 2014. године донео три одлуке и то: Душанка Милошевић и 11 других подносилаца против Србије (бр. 8615/10), Весна Јовановић и 15 других подносилаца протива Србије (бр. 54121/10) и у предмету Драгољуб Маринковић против Србије (бр. 57771/10), којим одлукама су представке апликаната проглашене неприхватљивим.

Наиме, у предметима Душанка Милошевић и 11 других подносилаца против Србије (бр. 8615/10) и Весна Јовановић и 15 других подносилаца протива Србије (бр. 54121/10), подносиоци представке су се жалили на повреду повреде чланова 6. и 13. Конвенције, односно члана 1. Протокола 1 уз Конвенцију. Наиме, подносиоци су се притуживали због неизвршавања правноснажних пресуда које су донете у њихову корист, а против друштвеног предузећа Индустрија меса „Црвена звезда“ из Крагујевца у првом предмету, односно „Фабрика вентила за пнеуматике“ из Бора у другом предмету. Европски суд за људска права одлучујући о прихватљивости представки у оба случаја, усвојио је приговор Владе РС да су представке поднете након истека рока од шест месеци од дана обајављивања решења о закључења стечајног поступка, односно од дана правноснажности решења о закључењу стечајног поступка. Наиме,Суд је доносећи ове одлуке још једном потврдио своја став и поступио у складу са добро установљеном праксом позивајући се на одлуку Соколов против Србије  бр.30859/10 од 14.01.2014. године.

Одлуком у предмету Драгољуб Маринковић против Србије (бр. 57771/10) Суд је у целости прогласио представку неприхвтаљивом, јер је подносилац представке пропустио да обавести Суд о свим информацијама које су неопходне за одлучивање у конкретном предмету. Наиме, у конкретном случају, подносилац представке се жалио на неизвршење правноснажне пресуде донете у његову корист, а против „ДП  Рудник бакра Мајданпек“. Влада РС је истакла приговор да је подносилац представке са друштвеним предузећем потписао споразум о измирењу међусобних потраживања са још неким лицима (односно споразум о пребијању на основу потраживања друштвеног предузећа од трећег лица). Имајући у виду понашање подносиоца представке и како исти није поднео доказ да је споразум о измирењу поништен или измењен, Суд је истакао да је потраживање подносиоца представке измирено. У складу са претходно наведеним, а посебно имајући у виду понашање подносиоца представке, Суд је на основу члана 35 Конвенције одбацио представку, јер је поднсилац злоупотребио право на подношење представке.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ