Српски ћирилица Srpski latinica

 

Љиљана ПРЕДИЋ-ЈОКСИЋ против Србије (п. бр. 19424/07)

Европски суд за људска права (Суд) је 27. марта 2012. године објавио одлуку од 20. марта 2012. године о неприхватљивости представке коју је против Републике Србије због наводне повреде члана 6 став 1 Конвенције о људским правима (прекомерна дужина судског поступка) поднела Љиљана Предић-Јоксић, држављанка Србије са пребивалиштем у Аустралији.

Представка је поднета због наводно дугог трајања две парнице пред Првим основним судом у Београду.

Поводом прве парнице (поништај уговора), која је покренута 15. јануара 1997. године и која је и даље у току, подноситељка се обратила и Уставном суду. Уставни суд је 5. маја 2011. године усвојио њену уставну жалбу нашавши да је предметна парница трајала прекомерно дуго. Истовремено Уставни суд је наложио убрзање поступка, док је одбио захтев за укидање другостепене одлуке. Подноситељки није досуђена никаква накнада, јер је није ни тражила.

У другој парници, покренутој 2. априла 2007. године, подноситељка је тражила накнаду штете. Поводом ове парнице се такође обратила Уставном суду, који је 15. јула 2010. године одбио њену уставну жалбу као неосновану.

Европски суд за људска права је испитујући наводе представке, прихватио аргументацију тужене државе да је подноситељка изгубила статус жртве.

Наиме, у пракси Суда, до губитка статуса жртве долази онда када држава на изричит или прећутан начин призна повреду Конвенције и обезбеди одговарајуће обештећење.

У конкретном случају, у вези са првом парницом Уставни суд је најпре установио повреду права на суђење у разумном року. Такође, по налогу Уставног суда за убрзањем поступка је поступљено, јер првостепени поступак, након налога Уставног суда, окончан је за четири месеца, усвајањем тужбеног захтева. Поступак по жалби, у тренутку доношења одлуке Европског суда за људска права трајао је шест месеци. Са друге стране, подноситељка представке пред Уставним судом није ни истакла захтев за компензацију, због чега јој тај захтев није ни досуђен.

Због тога је Европски суд за људска права закључио да је подноситељка у вези са првом парницом изгубила статус жртве у смислу члана 34 Конвенције, па је представка сходно члану 35 став 3а и 4 Конвенције проглашена неприхватљивом.

У вези са наводима представке поводом дужине друге парнице, Суд је узео у обзир чињеницу да је Уставни суд одбио жалбу подноситељке као неосновану, па имајући у виду став Европског суда за људска права изнет у случају Винчић да се уставна жалба има сматрати у принципу делотворним средством које је потребно да се исцрпи пре обраћања Европском суду, прихватио наводе Уставног суда. Суд је, при томе, узео у обзир, да је након одлуке Уставног суда поступак пред редовним судом и даље у току, па је закључио да подноситељка има правo да се поново обрати Уставном суду због укупне дужине ове парнице. С обзиром да то није учинила до момената доношења одлуке од стране Европског суда за људска права, њена представка је у том делу одбачена због неисцрпљивања унутрашњих правних средстава.

На исти начин Суд је одлучио и поводом њених притужби због наводног кршења члана 8 Конвенције и члана 1 Протокола 1 уз Конвенције

Преузми одлуку (српски) или (english).

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ