Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука Европског суда људска права Михаило Петровић и 10 других против Србије

Европски суд за људска права (Суд) је дана 18.октобра 2011. године, донео Одлуку у предмету Михаило Петровић против Србије, којом приликом је, уз ову представку број 56551/11 здружио представке бр. 56551/11, 56650/11, 56669/11, 56671/11, 56692/11, 56744/11, 56826/11, 56827/11, 56931/11, 56833/11 и 56834/11 и истовремено их је огласио недопуштеним.

Осим наведених 11 представки, подносилац представке Михаило Петровић, адвокат из Горњег Милановца (члан Адвокатске Коморе Београда) поднео је Суду више од 500 представки против Србије, Хрватске, Словеније, Црне Горе и Босне и Херцеговине, при чему се жалио на повреду различитих одредаба Конвенције као и Протокола уз њу.

Заједничко за све ове представке је то да се овај адвокат појављује или као правни заступник или као подносилац представке. Испитујући неке од ових предмета, Суд је утврдио да је Михаило Петровић, између осталог, подносио представке у име преминулих особа, при чему је подносио пуномоћја од којих је најмање једно потписано након смрти даваоца пуномоћја. Због наведеног, Суд је одлучио 3. марта 2010. године да је у најбољем интересу странака да забрани адвокату Михаилу Петровићу даље заступање пред овим Судом, о чему је обавештен 12. марта 2010. године и 24. априла 2010. године.

Међутим, адвокат Михаило Петровић наставио је да ради у име странака као њихов заступник или састављајући им поднеске за Суд, сваки пут захтевајући да му се досуде трошкови, иако му је добро познато да Суд не разматра такве захтеве. Секретаријат Суда је дана 9. децембра 2010. године обавестио Београдску Адвокатску Комору о његовом понашању, на шта је председник Коморе одговорио да ће о томе обавестити дисциплинске органе Коморе.

Упркос свему, адвокат Михаило Петровић наставио је да подноси Суду на стотине нових представки наводећи себе као подносиоца представке, позивајући се на чињенице и догађаје који се очигледно односе на друга лица, а уз све ово, да би очувао привид „статуса жртве“, адвокат се додатно жалио на губитак личне зараде, у неодређеном смислу и без икаквих доказа.

С обзиром да су наведене представке поднете у сличном контексту као и имајући у виду природу самих притужби, Суд је здружио ове представке у складу са Правилом 42. ст. 1 Пословника Суда.
При одлучивању, Суд се позвао на члан 34. Конвенције који захтева да се тврдње странке у представци односе на то да је странка заиста била жртва повреде права установљених Конвенцијом. Овај члан странкама не нуди неку врсту actio popularis, нити дозвољава појединцима да се жале на право или конкретну одлуку само зато што сматрају да се исте косе са Конвенцијом. У суштини, није довољно да неко тврди да само постојање неког права повређује његово право установљено Конвенцијом, потребно је да је то право примењено на његову штету. Суд прихвата да странка може бити потенцијална жртва, али у том случају странка мора да поднесе разумљиве и убедљиве доказе о томе да ће наступити повреда која погађа саму странку, што значи да сама сумња или претпоставка да ће се то десити није довољна.

Суд је објаснио да појам би „злоупотребе“ у смислу члана 35. ст. 3. Конвенције, а према општој правној теорији, требало разумети у његовом уобичајеном смислу - као штетну употребу неког права противно његовој сврси. Дакле, свако понашање странке које је очигледно противно сврси права на индивидуалну представку, које је предвиђено Конвенцијом и које омета правилно функционисање Суда или правилно вођење поступка пред Судом, представља злоупотребу права на представку. Даље, Суд је навео да се злоупотреба може садржати и у самом циљу који неко жели постићи представком истичићи да „узнемиравајућа појава неодговорности и неозбиљног односа према Суду“, односно, непоштовање Суда  може довести до одбацивања представке због покушаја злоупотребе. На крају, није задатак Суда, тела које је основано да обезбеди поштовање обавеза преузетих од стране држава чланица у складу са Конвенцијом, да се бави неоснованим и кверулентним притужбама које стварају непотребан посао који је неспојив са њиховом правом функцијом.

У конкретном случају, Суд је имао у виду чињеницу да је понашање Михаила Петровића након 3. марта 2010. године било усмерено на заобилажење одлуке Суда којом се ограничава његова могућност да заступа странке пред Судом и да такво његово понашање, само по себи, представља непоштовање Суда и да, као такво, мора бити третирано као груба злоупотреба права на индивидуалну петицију, па је Суд наведене представке огласио недопуштеним у смислу чл. 35 ст. 3 Конвенције због злоупотребе права на индивидуалну представку.

Према томе, Суд при сталном порасту броја представки који се тичу озбиљних проблема људских права, не може трошити своје ресурсе на решавање питања која су изван делокруга стварног задатка Суда, а то је обезбеђење поштовања права и обавеза које су државе преузеле потписивањем Конвенције.

Преузми одлуку (српски) или (english).

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ