Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука Мијаиловић против Србије (представка број 14366/08)

Европски суд за људска права је 5. фебруара 2013. године донео одлуку којом је представку подосиоца Владан Мијаиловић прогласио недопуштеном ratione materiae.

Подносилац се Европском суду за људска права обратио 19. марта 2008. године због наводне повреде права на правично суђење из члана 6 Конвенције и наводне повреде забране дискриминације (члан 14 у вези са чланом 6 став 1 Конвенције тј. Протокол 12 члан 1, општа забрана дискриминације) у вези са имовним стањем.

Он је 16. фебруара 2007. године пред Првим општинским судом у Београду (П 1370/07) тужио Републику Србију и ПТТ Србија захтевајући нематеријалну штету због неуредне доставе пошиљке. Поднеском од 19. марта 2007. године подносилац је тражио признавање сиромашког права, подносећи доказ о томе.

Суд је 26. фебруара 2007. године наложио подносиоцу да уреди тужбу, како у погледу прецизног означавања тужених, тако и у погледу прецизирања висине тужбеног захтева. Подносилац је 5. јуна 2007. године поступио по налогу суда, поновивши захтев за признавање сиромашког права, истакавши да му је ово право признато у парници коју је водио пред истим судом (П 1317/07).

Први општински суд је 13. јула 2007. године одбацио тужбу подносиоца као неуредну, јер је нашао да није поступљено по његовом налогу од 26. фебруара 2007. године.

Подносилац је против ове одлуке изјавио жалбу, у којој је истакао да суд није уопште одлучивао о његовом захтеву за признавање сиромашког права.

Окружни суд у Београду је одлуком Гж 10900/07 од 3. октобра 2007. године одбио жалбу и потврдио првостепену одлуку, при чему се уопште није бавио питањем признавања сиромашког права подносиоцу.

Подносиоцу је 31. децембра 2007. године суд наложио да на име трошкова поступка плати износ од 42.500 динара (тада око 540 евра), да би накнадно овај износ био увећан на 69.937 динара, на име казнене камате. Није спорно да подносилац ове износе није никада платио.

У одлуци о недопуштености ове представке Суд је најпре констатовао да се подносилац није позвао на неку посебну одредбу домаћег права као основу за своју тужбу ни пред домаћим судом ни пред Европским судом за људска права. (став 50 одлуке). С тим у вези Суд је сматрао да сама тврдња подносиоца о претрпљеној штети није довољна за примену члана 6 став 1 Конвенције (став 51 одлуке), јер подносилац није био у могућности да определи материјалну штету или да докаже интензитет или дужину патње, која би била основ за накнаду нематеријалне штете пред домаћим судом, због неуредне доставе пошиљке (став 52 одлуке). Сходно томе, он није имао право које би било признато домаћим правом (став 53 одлуке), због чега је Суд његову представку прогласио недопуштеном ratione materiae.

У складу са овим закључком Суд је одбацио и тврдњу везану за дискриминацију, јер се члан 14 не примењује самостално, већ у вези са неким другим чланом, док је представку у погледу члана 1 Протокола 12 (општа забрана дискриминиције) одбацио као очигледно неосновану, због пропуста подносиоца да поткрепи своје наводе о дискриминаторском понашању у конкретом случају.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ