Српски ћирилица Srpski latinica

 

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ АЗЕМИ ПРОТИВ СРБИЈЕ

Европски суд за људска права је 5. новембра 2013. године донео Одлуку о недопуштености у предмету Аземи против Србије (бр. 11209/09).

Чињенице предмета

Општински суд у Урошевцу (Феризај) је 11. јануара 2002. године донео пресуду у корист господина Аземија. Пресудом је утврђено да би господин Аземи требало да буде враћен на посао у предузеће са друштвеним капиталом (ИМК), као и да би му требало исплатити зараде остварене у периоду између 19. фебруара 1990. године и 1. маја 2001. године. Ова пресуда постала је правоснажна 11. марта 2002. године.

Налог за њено извршење издат је 22. децембра 2005. године и 16. јануара 2006. године.

У међувремену, предузеће у коме је радио господин Аземи је приватизовано 21. новембра 2007. године од стране Косовске поверилачке агенције (КТА).

Уставни суд Косова је 17. децембра 2010. године по захтеву подносиоца утврдио да је прекршено право подносиоца на правично суђење због неизвршења одлуке Општинског суда у Урошевцу. Истовремено, Косовској поверилачкој агенцији је наложено извршење ове одлуке.

Оцена суда

Главно питање које је Суд разматрао је да ли се за чињенице предмета може рећи да спадају  у „надлежност“ Србије, у оквиру значења члана 1. Конвенције. Суд је закључио да је прикладно да се притужба подносиоца представке разматра у погледу два временска периода: од 1990. године до 10. јуна 1999. године и  од 10. јуна 1999. године до данас.

Период од 1990. године до 10. јуна 1999. године – недопуштеност ratione temporis

Суд је утврдио да су притужбе за наведени период некомпатибилне ratione temporis у складу са чланом 35. ст. 3 (a) и 4. Конвенције, пошто је Конвенција ступила на снагу у односу на Србију 3. марта 2004. године. У том смислу Суд се позвао на пресуду Блечић против Хрватске [ВВ], број 59532/00, став 70, ЕЦХР 2006 III.

Период од 10. јуна 1999. године до данас- недопуштеност ratione personae

Суд је изразио став да почев од наведеног датума нема доказа да је Србија вршила било какву контролу УНМИК-а, правосуђа Косова или других институција које су основане на основу прописа УНМИК-а. Не може се ни рећи да су српске власти помагале косовске институције војно, економски, финансијски или политички (супротан став је Суд заузео нпр. у пресуди  Catan и други; Ilaşcu и други, и Ivanţoc и други против Молдавије и Русије, број 23687/05, 15. новембар 2011. године где је Суд закључио да је Русија помагала Придњестровску област Републике Молдавије).

Такође, Суд је приметио да су и домаћи судови потврдили да државни органи РС нису вршили никакву делотворну контролу на Косову од 1999. године. „...С обзиром на посебне околности овог предмета, Суд не може да укаже ни на једну позитивну обавезу коју је Тужена држава имала према подносиоцу представке...“ 

У том смислу Суд је закључио да се Србија не може сматрати одговорном према члану 1. Конвенције за неизвршење одлуке Општинског суда од 11. јануара 2002. године на шта се подносилац представке притуживао. Суд закључује да је представка некомпатибилна ratione personae и да је треба одбацити у складу са чланом 35. ст. 3 (a) и 4. Конвенције

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ