Српски ћирилица Srpski latinica

 

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ КРСТИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ бр. 18428/10

Европски суд за људска права је 17. септембра 2013. године донео Одлуку по представци  Јелене Крстић која је пресудом Општинског суда у Нишу оглашена кривом за злоупотребу службеног положаја и фалсификовање службене исправе и изречена јој је затвора од 11 месеци затвора, условно 3 године. Подноситељка је изнела различите притужбе у вези са поступком по жалби на наведену пресуду Општинског суда (видети чињенице у тексту Одлуке).

О притужбама посноситељке одлучивао је и Уставни суд. По њеној уставној жалби Уставни суд је донео одлуку којом је утврдио да је право подноситељке на правично суђење повређено јер другостепена одлука није садржала одговор на наводе из накнадно достављеног образложења жалбе. При томе,  Уставни суд је сматрао да су „судске одлуке донете на уставноправно прихватљивом тумачењу материјалног права када је у питању утврђивање кривичне одговорности подноситељке“. Подноситељка представке није тражила накнаду штете, већ обуставу извршења изречене санкције, али је Уставни суд овај захтев одбио сагласно члану 56. став 3. Закона о Уставном суду.

Подноситељка представке обратила се Европском суду за људска права због наводних повреда чланова 5. и 6. Конвенције, као члана 2. Протокола 7. Суд је навео да се њене притужбе суштински своде на следећа питања: (а) општа правичност и исход поступка против ње (б) одбијање Окружног суда у Нишу да правилно процени њену жалбу допуњену поднеском од 11. јула 2007. године (в) пропуст тужене државе да је на одговарајући начин обавести о извршењу казне.

Суд је једногласно прогласио представку недопуштеном из следећих разлога:

Општа правичност и исход поступка вођеног против подноситељке

Суд је нашао да су домаћи судови дали независну оцену свих околности случаја и разних доказа које су странке извеле, као и да су пресуде адекватно образложене. Подноситељка представке била је у могућности да изнесе своју одбрану и законски основ које је сматрала релевантним.  Предмет је разматран у три инстанце, као и пред Уставним судом који је и сам утврдио да је осуда подноситељке адекватно образложена, да су релевантне чињенице  довољно разјашњене у првој инстанци и да је поступак против подноситељке уопштено био правичан. Суд је утврдио да подноситељка није истакла довољно убедљиве аргументе супротно томе, па је њена притужба на општу правичност и исход кривичног поступка очигледно неоснована, па је Суд мора одбацити у складу са чланом 35. ст.3 (а)  и 4. Конвенције.

У вези са одбијањем Окружног суда да разматра поднесак подноситељке од 11. јула 2007. године Суд је констатовао да је одлуком Уставног суда по уставној жалби подноситељке утврђено да је одлуком Окружног суда од 26. марта 2008. године погрешно протумачена природа поднеска подноситељке од 11. јула 2007. године који је у суштини био образложење раније поднете жалбе. Поред тога, Суд је констатовао да подноситељка није уставном жалбом тражила никакву накнаду. Како је Уставни суд правилно утврдио да је спорни поступак био правичан, поновно суђење које је подноситељка тражила није ни могло бити наложено. Сходно томе, Суд је одлучио да је представка неприхватљива rationae personae.

У вези са тврдњом подноситељке да је назаконито одведена у Завод у Пожаревцу ради одслужења казне Суд је подсетио да је обавеза подносиоца представке да исцрпе сва домаћа ефикасна правна средства. Како Суд уставну жалбу сматра ефикасним правним средством од доношења пресуде Винчић против Србије, а у спису предмета нема доказа да је подноситељка поводом ове притужбе поднела уставну жалбу Уставном суду, ова притужба се мора одбацити у складу са чланом 35 ст. 1 и 4 Конвенција због неисцрпљивања домаћих правних средстава.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ