Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у предмету Фахрудин Муратовић против Србије од 30. марта 2017. године, представка број 41698/06

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 30. марта 2017. године донео одлуку у предмету Фахрудин Муратовић против Србије, представка број 41698/06.

Подносилац представке се притуживао због тога што се за њега испоставило као немогуће да подигне новац који је уложио у девизама на рачун код тузланске филијале Инвестбанке. Он се позвао на чл. 6. и 14. Конвенције, као и на члан 1. Протокола број 1. уз Конвенцију.

Суд је подсетио да је 16. јула 2014. године Велико веће донело пилот пресуду Алишић у вези са „старом“ девизном штедњом код, између осталих, тузланске филијале Инвестбанке. Наведеном пилот пресудом Суд је, у односу на Србију, утврдио повреду члана 13. Конвенције и члана 1. Протокола број 1. и утврдио да Србија треба да предузме све мере, укључујући и законодавне измене, да би лицима у ситуацији сличној ситуацији господина Шахдановића омогућила да поврате „стару“ девизну штедњу.

Суд је затим констатовао да је Србија донела Закон о извршењу пресуде Алишић, као и да поменути закон испуњава неопходне услове из пресуде Алишић.

Суд је истакао да предмет ове одлуке није да се разматра питање да ли је, с обзиром на исход поступка верификације, подносилац представке изгубио статус жртве. Под поступком верификације, Суд подразумева поступак по пријави потраживања, односно захтев за исплату девизне штедње који се према Закону о извршењу пресуде Алишић подноси Министарству финансија - Управи за јавни дуг. Према Суду, ова врста оцене (да ли је подносилац изгубио статус жртве) може се извршити, у сваком појединачном случају, тек након употребе релевантног домаћег правног лека, односно захтева за верификацију.

Суд је даље истакао да оцена да ли су исцрпљени домаћи правни лекови обично зависи од датума када је представка поднета Суду. Међутим, у наставку је Суд истакао да ово правило подлеже изузецима који се могу оправдати посебним околностима сваког предмета. Ти изузеци, по навођењу Суда, укључују и ситуације где је, након пилот пресуде у којој је Суд утврдио системску повреду Конвенције, тужена држава омогућила на домаћем нивоу посебно правно средство за повреде у сличној ситуацији.

Примењујући напред наведено на конкретан случај, Суд је утврдио да подносилац представке и сви други у његовој ситуацији морају пре подношења представке Суду употребити горе наведени правни лек (захтев за верификацију).

С обзиром на чињеницу да подносилац представке још увек није искористио предметни правни лек, представка је одбачена према члану 35. ст. 1. и 4. Конвенције, због неисцрпљености домаћих правних лекова.

Суд је посебно нагласио да да је спреман да промени свој приступ у погледу могуће делотворности правног лека у питању, ако пракса домаћих органа покаже, на дугорочној основи, да се штедише одбијају на основу формалности, да су поступци верификације претарано дуги или да домаћа судска пракса није у складу са захтевима Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ