Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одлука у предмету Хрватска господарска комора против Србије од 25. априла 2017. године, представка број 819/08

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 25. априла 2017. године донео одлуку у предмету Хрватска господарска комора (даље: ХГК) против Србије, представка број 819/08.

Подносилац представке, ХГК, се у представци притуживала, према члану 6. став 1. Конвенције, да јој је онемогућен приступ суду у вези са парничним поступком који је покренула пред Трговинским судом у Београду. Она се, такође, жалила на трајање тог парничног поступка.

Тужена је тврдила да су притужбе ХГК недопуштене по разним основама, али је посебно тврдила да је представка неспојива ratione personae, пошто је ХГК под контролом Владе Републике Хрватске.

У вези поменутог приговора Тужене, Суд је констатовао да, према члану 34. Конвенције, Суд може да прими представке од „било ког лица, невладине организације или групе појединаца који тврде да су жртве повреде ... права утврђених Конвенцијом или протокола уз њу”. То даље значи да државна тела, као што су централни органи државе, локални и регионални органи, као и правна (односно јавно-правна) лица која учествују у извршавању владиних овлашћења или обављају јавну службу под контролом владе не могу да подносе представке Суду.

Суд је даље анализирао функционалну независност ХГК од Владе Републике Хрватске, па је у том смислу утврдио да је ХГК основана према закону и да је за отварање њених представништава у иностранству неопходно одобрење Владе. Друго, Суд је утврдио да ХГК припада јавно-правном систему комора који су усвојиле државе чланице ЕУ. Надаље, Суд је имао у виду и чињеницу да је чланство у ХГК за сва лица која обављају привредне делатности на територији Републике Хрватске обавезно, те да се ХГК описује као јавна установа која посебну пажњу обраћа извршавању јавних овлашћења која су јој поверена. Такође, Суд је истакао да пресуде Суда части ХГК могу бити предмет разматрања пред Управним судом Републике Хрватске, те да документи које издаје ХГК у извршавању својих јавних функција имају карактер и важност јавних исправа које подлежу судској контроли. Најзад, Суд је утврдио да се рад ХГК углавном финансира из обавезног чланства и прихода од вршења јавних функција.

На основу свега наведеног, Суд је закључио да ХГК не ужива довољан степен аутономије од Владе Хрватске да би се сматрала невладином организацијом у смислу члана 34. Конвенције.

Из напред наведених разлога, Суд је прогласио представку неспојивом ratione personae и одбацио је у складу са чланом 35. ст. 3 (a) и 4. Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ