Српски ћирилица Srpski latinica

 

Петковић против Србије (п.бр. 18392/05)

Европски суд за људска права дана 25. новембра 2008. године објавио одлуку у односу на Републику Србију, а поводом представке господина Милета Петковића. Наведеном одлуком утврђено је да је представка господина Петковића обрисана са листе предмета тог Суда.

Поступак по представци

Након достављања представке на одговор Влади, запажања Владе достављена су писмом 9. августа 2007. године пуномоћнику подносиоца представке, који је позван да поднесе коментар у писаном облику у корист подносиоца представке, као и евентуални предлог за пријатељско поравнање до 20. септембра 2007. године.

Дана 21. априла 2008. године Секретаријат Суда је обавештен да пуномоћник подносиоца представке није примио писмо од 9. августа 2007. године.

Због тога му је Суд 28. априла 2008. године послао копију поменутог писма  са прилозма. Нови рок за одговор био је 28. мај 2008. године.

Писмом од 9. јула 2008. године, које је послато препоручено, пуномоћник подносиоца представке обавештен је да је рок за подношење запажања истекао и да није тражен продужетак тог рока.

Пуномоћнику је скренута пажња на чл 37. став 1 Конвенције по коме Суд може обрисати предмет са листе случајева Суда уколико околности доводе до закључка да подносилац представке не намерава да настави са поступком.

Писмом од 13. августа 2008. године, које је поново послато препоручено, пуномоћник подносиоца представке обавештен је да се писмо Суда од 9. јула 2008. године вратило у Суд због одсуства пуномоћника. Суд је позвао пуномоћника да достави запажања до 10. септембра 2008. године, најкасније, и још једном је скренуо пажњу на чл 37. став 1 Конвенције.

Пуномоћник подносиоца представке примио је ово писмо 19. августа 2008. године, али није доставио одговор.

Суд сматра да се, у оваквим околностима, може сматрати да подносилац представке не жели да настави са поступком, у смислу члана 37. став 1 Конвенције.

Уз то, у складу са чланом 37 став 1 Конвенције, Суд није нашао посебне околности које сте тичу људских права дефинисаних  Конвенцијом и Протоколима које захтевају да се настави са разматрањем предмета. У складу са наведеним, Суд је донео одлуку да се предмет обрише са листе случајева.

Садржај представке

Подносилац представке је пред Општинским судом у Бору након обуставе кривичног поступка,  покренуо извршни поступак на основу решења истог суда од 31. августа 2001. године. Овим решењем се одређује да подносиоцу представке, као адвокату окривљеног В.Т. треба исплатити износ од 22 400,00 динара. Како му овај износ није био исплаћен окривљени, В.Т.  је поднео предлог за извршење који је решењем  од 31. марта 2003. године одбијен. Окр. В.Т. је на против овог решења изјавио приговор који је исти суд одбио решењем од 27 јула 2004. године.

Поводом наведених решења, подносилац представке је изјавио жалбу Суду Србије и Црне Горе и обратио се  Републичком јавном тужилаштву РС са предлогом за подизање захтева за заштиту законитости. Републичко јавно тужилаштво је својим дописом од 27. октобра 2004. године одговорило да није прихватило наведену иницијативу оценивши да наведеним судским одлукама није повређен закон. У допису се наводи да према схватању Врховног суда, правоснажно решење кривичног суда о досуђењу трошкова кривичног поступка на терет буџетских средстава, има својство извршне исправе на основу које се може одредити извршење против Републике Србије, па због тога подносилац представке, као бранилац окривљеног, има легитимацију повериоца.

Подносилац представке је затим поднео предлог за извршење 5. новембра 2004. године, који одбијен решењем Општинског суда у Бору од 7. децембра 2004. године, јер није био означен дужник. На ово решење подносилац представке је поднео приговор који је такође одбијен решењем. Жалбу против овог решења одбио је Окружни суд у Бору 19. јануара 2005. године.

 У вези са наведеним решењима подносилац представке се поново обратио Републичком јавном тужилаштву, које је дописом од 22. априла 2005. године обавестило подносиоца представке да није учињена битна повреда парничног поступка из члана 361 став 2 тачка 5 ЗПП-а у вези са чланом 27 ЗИП-а, због које би јавни тужилац могао да подигне захтев за заштиту законитости у смислу члана 417 ЗПП-а.

Представком која је код Европског суда за људска права заведена под бројем 18392/05 том суду обратио се 22. априла 2005. године подносилац представке Милета Петковић  преко пуномоћника истичући навoдне повреде члана 6 ст. 1 и члана 13  Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода.

Најзад, 23. маја 2007. године Општински суд у Бору извинио се подносиоцу због кашњења у извршењу, плативши му досуђене трошкове заједно са припадујућом каматом.

Преузми одлуку (српски) или (english).

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ