Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ одлуке Владимир Стојановић и 7 других против Србије, број представке 37268/19

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 21. јануара 2021. године објавио одлуку у предмету Владимир Стојановић и 7 других против Србије, број представке 37268/19. Одлуку је донео трочлани Одбор Европског суда.

Подносиоци су се у представкама притуживали на повреду права на правично суђење из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), као и на повреду права на имовину из члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, због неизвршења домаћих одлука усвојених против друштвеног/државног предузећа. Због сличности предмета, Европски суд је здружио представке.

Подносиоци су пре обраћања Евроспком суду, у периоду од августа 2016. до фебруара 2017. године, поднели Уставном суду уставне жалбе због повреде права на имовину, јер нису успели да наплате своја потраживања и извршним поступцима, а потом ни у стечајном поступку.

Уставни суд је решењем од 18. септембра 2018. године (Уж-6529/2016) одбацио уставне жалбе подносилаца, јер је утврдио да они нису пре подношења уставне жалбе искористили правни пут за заштиту права на суђење у разумном року по закону који је почео да се примењује 1. јануара 2016. године.

Влада је у погледу допуштености ових представки истакла приговор неисцрпљивања домаћих делотворних правних средстава предвиђена Законом о заштити права на суђење у разумном року.

Након испитивања случаја, Европски суд је констатовао да тужена Влада не може бити одговорна за неизвршење домаћих одлука, јер подносиоци представке нису искористили правна средства предвиђена Законом о заштити права на суђење у разумном року. Наиме, Европски суд се позвао на одлуку Станковић против Србије (број представке 41285/19, од 3. децембра 2019. године), у којој је утврдио да је подноситељка представке, која је употребила наведена правна средства, изгубила статус „жртве“ у смислу члана 34. Конвенције. Конкретни подносиоци представке нису објаснили зашто би наведена правна средства била неадекватна или неделотворна у њиховом случају.

Последично, Европски суд је донео одлуку да представку прогласи неприхватљивом, због неисцрпљивања домаћих правних средстава, у складу са чланом 35. став 1. и чланом 4. Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ