Српски ћирилица Srpski latinica

 

Станковић против Србије - представка пред Европским судом за људска права број 14435/08 проглашена недопуштеном

Европски суд за људска права у одлуци од 17. априла 2012. године представку троје подносилаца прогласио је недопуштеном.

Наиме, подносиоци представке, Марина и Данијел, тада малолетни и њихова мајка Виолета Станковић обратили су се Суду поводом дужине трајања спора из области породичних односа (издржавање и старатељство) П2 165/2010 који је покренут 8. фебруара 2007. године пред Општинским судом у Смедереву. При том, подносиоци су се жалили и на то да су били дискриминисани од стране правосудних органа Републике Србије због свог лошег материјалног положаја.

Одлучујући о наводној повреди члана 6 став 1 Конвенције Суд је истакао да се, у складу са својом праксом, том приликом руководи следећим критеријумима: сложеност предмета, понашање подносиоца представке и релевантних органа и важност спора за подносиоца представке.

У случају подносилаца поступак на чију дужину су се жалили трајао од 8. фебруара 2007. године до 23. априла 2010. године. У том периоду, који износи приближно три године и два месеца, предмет је правоснажно решен.

Суд је у потпуности усвојио аргументацију Републике Србије и заузео став су у овом предмету власти поштовале захтев експедитивности, а да су подносиоци својим понашањем током поступка допринели његовом дугом трајању. Наиме, одлагање у поступку које се може приписати Републици Србији постоји само у периоду од 18. новембра до 19. децембра 2007. године, када је једно рочиште одложено због штрајка судског административног особља, а још једно због болести председавајућег судије.

Са друге стране, чињеница да тужени живи у иностранству у одређеној мери допринела је свеукупној дужини поступка. Наиме, у првих осам месеци поступка Р.С. није био доступан српским правосудним органима и пропустио је неколико рочишта. Међутим, пошто је лоциран, именовао је адвоката, а поступак је настављен без значајних прекида са његове стране. Суд је указао и на то да је ситација прве подноситељке представке и њено мењање одлуке о томе са којим родитељем жели да живи, утицали су да суд од Центра за социјални рад затражи четири различита извештаја, што је довело до извесног одуговлачења поступка.

Као најважније, Суд је истакао да је трећа подноситељка представке (која је такође поступала и у име прве подноситељке представке и другог подносиоца представке) пропустила да се појави на осам рочишта, без ваљаног оправдања за своје одсуство. Иако се предмет подносилаца представке односио на питање од апсолутне важности за њих – старатељство за дете и издржавање, сами подносиоци представке су пропустили да прате свој случај са потребном пажњом, изоставши тако са осам рочишта што је готово резултирало претпоставком о повлачењу тужбе.

Због свега изложеног, Суд је заузео став да су у овом предмету власти поштовале захтев експедитивности. Сходно томе, притужба подносилаца  одбачена је као очигледно неоснована према члану 35. ставови 3 и 4 Конвенције.

Што се тиче притужбе подносилаца представке на правичност предметног парничног поступка, Суд је истакао  да подносиоци представке нису искористили могућност да уложе жалбу против пресуде од 23. априла 2010. године, услед чега је њихова притужба одбачена према члану 35. ст. 1 и 4. Конвенције због неисцрпљености домаћих правних средстава.

Подносиоци представке су се даље жалили због непостојања делотворног домаћег правног средства због одуговлачења поступка. Суд је тим поводом истакао да, чак и под претпоставком да уставна жалба није била делотворно правно средство у овом конкретном случају (а став је Суда да се иста сматра сматра у начелу делотворним правним средством почев од 7. августа 2008. године), члан 13 Конвенције примењује се само када појединац има „аргументовану тврдњу“ да је жртва повреде неког права по Конвенцији, што није био случај у погледу подносилаца представке, па је и ова њихова притужба неоснована иодбачена је у складу са чланом 35. ст. 3 и 4. Конвенције.

Даље, подносиоци представке су се такође жалили и на исход кривичног поступка који су покренули против Р. С. Суд је у вези са тим подсетио на своју добро развијену судску праксу да Конвенција не гарантује ниједно право на основу кога се трећа лица могу осудити и да се члан 6. не примењује на поступак у погледу подношења пријаве против тих лица.  Притужба је стога неспојива ratione materiae са одредбама Конвенције, у смислу значења члана 35. став 3(а), због чега је одбачена сходно члану 35. став 4. Конвенције.

На крају, подносиоци представке су се жалили на дискриминацију на основу свог имовинског статуса. Међутим, они нису доставили никаква средства поређења, којима би Суду омогућили да размотри разлику у поступању са лицима у аналогним или релативно сличним ситуацијама. Притужба је од стране Суда оцењена као у потпуности непоткрепљена и на основу тога је одбачена као очигледно неоснована сходно члану 35. ст. 3 и 4. Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ