Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Илић против Србије, представка број 26739/16, објављена 23. октобра 2018. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 23. октобра 2018. године oбјавио пресуду у предмету Илић против Србије, представка број 26739/16.

О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда постала правоснажна даном објављивања.

Подносилац представке се притуживао да је дужина домаћег парничног поступка била неспојива са захтевом „разумног рока“, утврђеног у члану 6. став 1. Конвенције. Додатно, подносилац се притуживао и на основу члана 13. Конвенције због непостојања делотворног правног лека.

Влада је оспорила поменуте шритужбе тврдећи да се дужина оспореног поступка у конкретним околностима случаја не може сматрати претераном, а поготово имајући у виду честе захтеве подносиоца представке за изузеће судије у парничном поступку и постојање сложених правних питања.

Суд је најпре констатовао да је предметни парнични поступак трајао седам година и осам месеци у оквиру две инстанце.

У пресуди се даље наводи да је Суд често налазио повреде члана 6. став 1. Конвенције у предметима који покрећу слична питању као у конкретном предмету.

Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд је истакао да Влада није истакла ниједну чињеницу ни убедљив аргумент који би могли да убеде Суд да донесе другачији закључак о основаности притужбе у конкретном случају. Имајући то у виду, Суд је утврдио да је дужина предметног парничног поступка била прекомерна и да није испуњен захтев „разумног рока“. Последично, Суд је утврдио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције.

У погледу остатка притужби, Суд је сматрао да је непотребно испитивати суштински исту притужбу према члану 13. Конвенције.

Такође, Суд је наложио Туженој држави да подносиоцу представке исплати износ од 1.900 евра, на име накнаде претрпљене нематеријалне штете и 100 евра на име претрпљених трошкова и издатака.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ