Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Кладничанин против Србије

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 5. марта 2020. године објавио пресуду у предмету Кладничанин против Србије, број представке 137/10. Пресуду је донео трочлани судијски одбор.

Подноситељка представке, Наџија Кладничанин, притуживала се на повреду права на правично суђење из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) и права на мирно уживање имовине из члана 1. Протокола 1. уз Конвенцију, а све због немогућности извршења правоснажне пресуде донете против друштвеног предузећа у коме је била запослена.

У току поступка пред Европским судом подноситељка је преминула, тако да су њени наследници, Сафудин Кладничанин и Индира Кладничанин, ступили на место подноситељке и наставили поступак. 

Приликом разматрања наводне повреде одредаба Конвенције Европски суд је најпре подсетио да је извршење пресуде донете од стране било ког суда саставни део појма „суђења“ у смислу члана 6. став 1. Конвенције, те је указао на ранију праксу која се тиче неизвршења или одлагања извршења правоснажних пресуда (Хорнсби против Грчке, број представке18357/91). Такође, Европски суд се позвао на предмет Качапор и други против Србије, бројеви представки 2269/06 и др. у којем је већ утврдио повреду права у ситуацији сличној конкретном спредмету. Узимајући у обзир ранију праксу у сличним случајевима, Европски суд је утврдио да домаће власти нису учиниле неопходне напоре ради поптуног и правовременог извршења домаће одлуке донете у корист подноситељке представке. На основу напред наведеног може се закључити да је Европски суд предметну представку разматрао у светлу добро установљене праксе.

Коначно, Европски суд је обавезао Републику Србију да наследницима подноситељке представки заједнички исплати 2.000,00 евра на име накнаде нематеријалне штете и трошкова поступка, као и да изврши правоснажну пресуду Основног суда у Новом Пазару (раније Општинског суда у Новом Пазару) П1. 298/04 од 24. маја 2004. године. 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ