Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Момчиловић и други против Србије, представка број 16254/08 и још две представке, објављена 5. децембра 2017. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. децембра 2017. године oбјавио пресуду у предмету Момчиловић и други против Србије, представка број 16254/08 и још две представке.

О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда постала правоснажна даном објављивања.

Подносиоци представки притуживали су се због пропуста домаћих судова да изврше правоснажне судске пресуде донете у њихову корист, према члану 6. став 1. Конвенције и према члану 13. Конвенције. У односу на све подносиоце представки, Уставни суд је утврдио повреду права на суђење у разумном року и досудио им одређене износе на име претрпљене нематеријалне штете (200 до 580 евра). Суд је такође констатовао да поступак у вези са првим подносиоцем представке још није решен пред домаћим судовима.

Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) је изнела да је адвокат другог подносиоца представке намерно сакрио од Суда да је подносилац представке преминуо док је поступак трајао, што представља злоупотребу права на представку, у смислу члана 35. став 3. Конвенције. Разматрајући приговор Владе, Суд је истакао да се представка може одбацити на име злоупотребе само у изузетним околностима, као када је представка намерно заснована на прикривању чињеница, изостављањем или извртањем догађаја од суштинске важности. Суд је даље констатовао да је адвокат другог подносиоца представке дописима обавестио Суд да је подносилац преминуо, те да је накнадно доставио правоснажну одлуку Основног суда у Зрењанину у вези са одређивањем наследника подносиоца представке, као и да је обавестио Суд да наследници подносиоца представке желе да наставе са поступком пред Судом. Последично, Суд је закључио да је предметни приговор Владе неоснован, односно да није било злоупотребе права на представку.

Влада је такође истакла приговор губитка статуса жртве на страни подносилаца, јер је Уставни суд претходно утврдио повреду права на суђење у разумном року и досудио им одређене износе на име претрпљене нематеријалне штете. Разматрајући поменути приговор Владе, Суд је истакао да статус жртве подносилаца представки зависи од тога да ли је обештећење које је досуђено подносиоцима било одговарајуће и довољно, као и да овај износ зависи посебно од карактеристика и делотворности правног средства. Стога, државе које су се, као Србија, одлучиле за правно средство осмишљено и да убрза поступак и да се досуди накнада (уставна жалба) имају слободу да досуђују износе који – иако су нижи од износа које Суд досуђује – нису неразумни. Анализирајући конкретне износе који су досуђени подносиоцима, Суд је утрдио да су ови износи значајно нижи у поређењу са износима које тај Суд додељује, те да се не могу сматрати довољним. Суд је према томе закључио да се ни за једног подносиоца представке не може сматрати да је изгубио статус жртве у оквиру значења члана 34. Конвенције.

Последично, Суд је оценио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције, те је наложио Туженој држави да подносиоцима представки исплати износе од 3.000 до 3.600 евра на име накнаде нематеријалне штете и износе од 100 до 500 евра на име претрпљених трошкова.  Додатно, Суд је наложио Туженој држави да обезбеди предузимање свих неопходних корака да се домаћи поступак у случају првог подносиоца представке заврши што је пре могуће. Суд је сматрао да није неопходно да разматра суштински исту притужбу према члану 13. Конвенције.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ