Odluka u predmetu Bogićević-Ristić protiv Srbije, objavljena 25. oktobra 2018. godine, predstavka broj 50586/07

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 25. oktobra 2018. godine objavio odluku u predmetu Bogićević-Ristić protiv Srbije, predstavka broj 50586/07.

Oslanjajući se na čl. 6. i 13. Konvencije, podnositeljka predstavke se prituživala na neizvršenje pravosnažne odluke donete u njenu korist, kao i na nedostatak delotvornog domaćeg pravnog leka u pogledu odugovlačenja u izvršnom postupku.

Sud je najpre ukazao na svoje opšte stavove da predstavka može biti odbačena usled zloupotrebe prava na pojedinačnu predstavku u smislu člana 35. stav 3(a) Konvencije ako je svesno zasnovana na lažnim informacijama, kao i ako su namerno izostavljene informacije i dokumentacija od značaja.

Primenjujući pomenutu opštu praksu na konkretan predmet, Sud je konstatovao da je 31. avgusta 2017. godine zastupnik podnositeljke predstavke obavestio Sud da podnositeljki predstavke nije uručena odluka u vezi sa njenim prigovorom protiv odluke izvršnog suda od 2. oktobra 2013. godine, te da su time domaći organi nezakonito produžili sporni izvršni postupak. Međutim, iz činjenica koje je Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) dostavila, Sud je utvrdio da je podnositeljki predstavke ta odluka zapravo uručena 25. januara 2017. godine, iz čega je Sud zaključio da je zastupnik podnositeljke predstavke podneo lažne informacije. Pored toga, Sud je takođe saznao iz dokumentacije koju je podnela Vlada da je sporni izvršni postupak obustavljen usled neispunjenja obaveze podnositeljke predstavke iz rešenja o izvršenju od 12. jula 1996. godine. Takođe, nakon žalbe podnositeljke predstavke od 30. januara 2017. godine, Drugi osnovni sud u Beogradu je potvrdio odluku od 23. decembra 2016. godine o obustavi izvršnog postupka. Sud je konstatovao da podnositeljka predstavke nije obavestila Sud ni o jednoj od pomenutih činjenica.

Prema tome, s obzirom na nove činjenice na koje mu je skrenuta pažnja, a uzimajući u obzir važnost predmetnih informacija za ispravno odlučivanje u ovom predmetu, Sud je u celini odbacio predstavku zbog zloupotrebe prava na pojedinačnu predstavku, u skladu sa članon 35. Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE