Odluka u predmetu Boris Vladimirov protiv Srbije

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 29. avgusta 2019. godine objavio odluku u predmetu Boris Vladimirov protiv Srbije, predstavka broj 53056/15.

Podnosilac je bio zaposlen u preduzeću sa većinskim društvenim kapitalom. Dana 30. januara 2008. godine podnosilac je ishodovao pravosnažnu presudu osnovnog suda kojom se obavezuje društveno preduzeće da mu isplati novčani iznos na ime zaostalih zarada sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima postupka. U januaru 2013. godine, podnosilac je pokrenuo izvršni postupka na čije preterano trajanje se pritužuvao Sudu pozivajući se na član 6. stav 1. i član 13. Konvencije, kao i na član 1. Protokola 1 uz Konvenciju.

Dana 9. februara 2016. godine, nadležni viši sud je utvrdio da je povređeno pravo podnosioca na suđenje u razumnom roku, te je naloženo prvostepenom sudu da ubrza izvršni postupak. Viši sud nije dosudio novčanu naknadu na ime nematerijalne štete s obzirom da podnosilac nije postavio takav zahtev. U martu 2016. godine, odlučujući o ustavnoj žalbi podnosioca, Ustavni sud je utvrdio povredu prava na mirno uživanje imovine i naložio isplatu novčanog iznosa po osnovu pravosnažne presude od 30. januara 2008. godine iz budžetskih sredstava.

Tužena Republika Srbija je istakla prigovor da je podnosilac predstavke izgubio status žrtve u skladu sa članom 34. Konvencije, s obzirom da je domaći sud prethodno utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku, ali nije mogao da dosudi novčanu naknadu na ime nematerijalne štete jer podnosilac takav zahtev nije izneo. Tužena je dodatno ukazala da je domaća presuda, na čije izvršenje se podnosilac pritužuje, izvršena u celosti nakon donošenja odluke Ustavnog suda.

Evropski sud je ponovio da izvršenje presude nakon dužeg kašnjenja načelno ne lišava podnosioca statusa žrtve, osim ukoliko domaći organi nisu priznali povredu Konvencije i pružili odgovarajuću i dovoljnu naknadu. U ovom slučaju, Evropski sud smatra da su domaći sudovi izričito utvrdili povredu, čime su delotvorno ispunili prvi uslov utvrđen u sudskoj praksi Suda. Imajući u vidu da podnosilac predstavke nije zahtevao naknadu nematerijalne štete, Evropski sud je zauzeo stanovište da je priznanje povrede bilo samo po sebi odgovarajuća i dovoljna naknada u smislu člana 34. Konvencije.

Na kraju, Evropski sud je odbacio predstavku kao očigledno neosnovanu u smislu člana 35. stav 3. tačka a) i stav 4. Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE