Odluka u predmetu Divna TORDAJ protiv Srbije od 09. septembra 2017. godine, predstavka broj 19728/08

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 9. septembra  2017. godine doneo odluku u predmetu Tordaj protiv Srbije, predstavka broj 19728/08.

Podnositeljka predstavke se prituživala prema čl. 6. stav 1. i 13. Konvencije da nije mogla da izdejstvuje odluku povodom njene privatne krivične tužbe za klevetu, jer je nemar suda doveo do obustave postupka zbog zastarelosti.

Tužena Republika Srbija je tvrdila, između ostalog, da podnositeljka predstavke nije bila lišena prava na pristup sudu, zato što je mogla, ali to nije učinila, da pokrene parnični postupak zbog klevete, kao i da podnese imovinsko-pravni zahtev u krivičnom postupku.

Sud je, pre svega, ponovio svoju dosadašnju praksu, pa je konstatovao da pravo na pristup sudu obuhvata ne samo pravo da se pokrene postupak, već i pravo da se spor “reši” pred sudom. Dodato je da član 6. stav 1. ne garantuje pravo da se treća lica gone ili kazne za krivično delo, ali da garantuje pravo na pristup sudu radi rešavanja imovinsko-pravnih sporova. Sud je, takođe, konstatovao da kada domaći pravni poredak obezbeđuje onima koji tuže put za dobijanje obeštećenja, kao što je imovinsko-pravni zahtev u kontekstu krivičnog postupka, da država ima obavezu da osigura da oni uživaju osnovne garancije utvrđene članom 6. stav 1. Sud je još istakao da je ranije već presudio da pravo na dobar ugled kao takvo predstavlja građansko pravo.

Prelazeći na konkretnu predstavku, Sud je konstatovao da je podnositeljka predstavke imala dva pravna puta za obeštećenje zbog klevete. Jedan pravni put je bio da podnese imovinsko-pravni zahtev u kontekstu krivičnog postupka. Drugi pravni put kojim je ona mogla ići, nezavisno od krivičnog postupka (pošto srpsko pravo ne zahteva postojanje krivične presude da bi se mogla podneti parnična tužba), bio je da pokrene parnični postupak za naknadu štete ili za neki drugi oblik zadovoljenja, kao što je objavljivanje sudske odluke ili izvinjenje.

Sud je posledično zaključio da organi Tužene države nisu onemogućili podnositeljku predstavke da izdejstvuje odluku po njenom imovinsko-pravnom zahtevu, jer je ona na raspolaganju imala dva pravna puta, a nije iskoristila nijedan. Stoga je Sud proglasio predstavku podnositeljke očigledno neosnovanom.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE