Odluka u predmetu Hrvatska gospodarska komora protiv Srbije od 25. aprila 2017. godine, predstavka broj 819/08

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 25. aprila 2017. godine doneo odluku u predmetu Hrvatska gospodarska komora (dalje: HGK) protiv Srbije, predstavka broj 819/08.

Podnosilac predstavke, HGK, se u predstavci prituživala, prema članu 6. stav 1. Konvencije, da joj je onemogućen pristup sudu u vezi sa parničnim postupkom koji je pokrenula pred Trgovinskim sudom u Beogradu. Ona se, takođe, žalila na trajanje tog parničnog postupka.

Tužena je tvrdila da su pritužbe HGK nedopuštene po raznim osnovama, ali je posebno tvrdila da je predstavka nespojiva ratione personae, pošto je HGK pod kontrolom Vlade Republike Hrvatske.

U vezi pomenutog prigovora Tužene, Sud je konstatovao da, prema članu 34. Konvencije, Sud može da primi predstavke od „bilo kog lica, nevladine organizacije ili grupe pojedinaca koji tvrde da su žrtve povrede ... prava utvrđenih Konvencijom ili protokola uz nju”. To dalje znači da državna tela, kao što su centralni organi države, lokalni i regionalni organi, kao i pravna (odnosno javno-pravna) lica koja učestvuju u izvršavanju vladinih ovlašćenja ili obavljaju javnu službu pod kontrolom vlade ne mogu da podnose predstavke Sudu.

Sud je dalje analizirao funkcionalnu nezavisnost HGK od Vlade Republike Hrvatske, pa je u tom smislu utvrdio da je HGK osnovana prema zakonu i da je za otvaranje njenih predstavništava u inostranstvu neophodno odobrenje Vlade. Drugo, Sud je utvrdio da HGK pripada javno-pravnom sistemu komora koji su usvojile države članice EU. Nadalje, Sud je imao u vidu i činjenicu da je članstvo u HGK za sva lica koja obavljaju privredne delatnosti na teritoriji Republike Hrvatske obavezno, te da se HGK opisuje kao javna ustanova koja posebnu pažnju obraća izvršavanju javnih ovlašćenja koja su joj poverena. Takođe, Sud je istakao da presude Suda časti HGK mogu biti predmet razmatranja pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, te da dokumenti koje izdaje HGK u izvršavanju svojih javnih funkcija imaju karakter i važnost javnih isprava koje podležu sudskoj kontroli. Najzad, Sud je utvrdio da se rad HGK uglavnom finansira iz obaveznog članstva i prihoda od vršenja javnih funkcija.

Na osnovu svega navedenog, Sud je zaključio da HGK ne uživa dovoljan stepen autonomije od Vlade Hrvatske da bi se smatrala nevladinom organizacijom u smislu člana 34. Konvencije.

Iz napred navedenih razloga, Sud je proglasio predstavku nespojivom ratione personae i odbacio je u skladu sa članom 35. st. 3 (a) i 4. Konvencije.


Preuzimanje dokumenata:

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE