Odluka u predmetu JKP Vodovod Kraljevo protiv Srbije, objavljena 15. novembra 2018. godine, predstavke br. 57691/09 i 19719/10

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 15. novembra 2018. godine objavio odluku u predmetu JKP Vodovod Kraljevo protiv Srbije, predstavke br. 57691/09 i 19719/10. Odluka je doneta od strane sedmočlanog veća.

Preduzeće podnosilac predstavke se prituživalo zbog neizvršenja domaćih sudskih odluka donetih u njihovu korist, pozivajući se na član 6. Konvencije, član 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju i član 13. Konvencije.

Vlada Republike Srbije je istakla prigovor da je preduzeće podnosilac predstavke bilo „vladina organizacija“ i da prema tome nije imalo locus standi prema članu 34. Konvencije.

Razmatrajući prigovor Vlade, Sud je najpre konstatovao da podnosilac predstavke ima status pravnog lica u domaćem pravu, ali je istakao u tom smislu da kvalifikacija domaćeg prava nije od odlučujućeg značaja za primenu člana 34. Konvencije.

Sud je, međutim, uzeo kao odlučujuću činjenicu da podnosilac predstavke ima monopol nad obavljanjem usluga vodosnabdevanja i kanalizacije u gradu Kraljevu. Osim toga, Sud je imao u vidu i da su sredstva koje je preduzeće koristilo u te svrhe (naročito voda, sistem vodosnabdevanja i kanalizacioni sistem) javna svojina, kao i da su tarife za vodne i kanalizacione usluge, koje je pružalo preduzeće podnosilac predstavke, zahtevale saglasnost lokalnih organa vlasti. Sud je takođe utvrdio da preduzeće podnosilac predstavke ne uživa dovoljnu nezavisnost u odnosu na političke organe, a što se može videti iz odredbi Zakona o privatizaciji iz 2001. godine kojima je utvrđena obaveza javnih preduzeća da otpišu svoja potraživanja prema državnim i društvenim preduzećima.

S obzirom na gore navedeno, Sud je zaključio da se preduzeće podnosilac predstavke ne može smatrati „nevladinom organizacijom“ u smislu člana 34. Konvencije, pa je odbacio predmetne pritužbe kao nespojive ratione personae sa odredbama Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE