Odluka u predmetu Ljiljana Puškić protiv Srbije, objavljena 11. jula 2019. godine, predstavka broj 38133/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 11. jula 2019. godine objavio odluku u predmetu Ljiljana Puškić protiv Srbije, broj predstavke 38133/16.

Podnositeljka predstavke se prituživala zbog dužine trajanja domaćeg parničnog postupka, oslanjajući se na član 6. stav 1. Konvencije.

Tužena Republika Srbija je istakla prigovor da je podnositeljka propustila da iskoristi sva dostupna i delotvorna domaća pravna sredstva u skladu sa članom 35. Konvencije, odnosno da podnositeljka nije iskoristila ustavnu žalbu u skladu sa domaćim propisima.

Konkretno, tužena je istakla da podnositeljka nije u svojoj ustavnoj žalbi istakla da joj je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, čak ni indirektno, već da je samo istakla da su joj povređena sva „Ustavom zagarantovana prava“. Pored toga, ukazano je da je ustavna žalba koncipirana kao žalba instancionom sudu, s obzirom da sadrži zahtev da se prema Zakonu o parničnom postupku preinači presuda apelacionog suda.

Sud je usvojio predmetni prigovor tužene i odbacio predstavku kao neprihvatljivu u skladu sa članom 35. st. 1 i 4. Konvencije, zbog neiscrpenosti domaćeg pravnog sredstva.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE