Odluka u predmetu Ljubomir Brkić protiv Srbije, objavljena 11. jula 2019. godine, predstavka broj 30670/15

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 11. jula 2019. godine objavio odluku u predmetu Ljubomir Brkić protiv Srbije, predstavka broj 30670/15.

Podnosilac predstavke se prituživao zbog dužine trajanja domaćeg parničnog postupka, oslanjajući se na član 6. stav 1. Konvencije. Nakon njegove smrti, u toku novembra 2015. godine, njegova nećaka je izrazila je želju da nastavi postupak u vezi sa predstavkom.

Tužena Republika Srbija je istakla prigovor da je podnosilac predstavke izgubio status žrtve u skladu sa članom 34. Konvencije, s obzirom da je Ustavni sud prethodno utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku i dodelio podnosiocu predstavke 900 evra na ime naknade nematerijalne štete u odnosu na osporeni parnični postupak.

Evropski sud je usvojio prigovor Tužene o gubitku statusa žrtve, sa obrazloženjem da su domaći organi izričito utvrdili povredu prava koju podnosilac ističe pred Evropskim sudom, kao i da je u tom pogledu podnosiocu dosuđena novčana naknada. U tom smislu je važno napomenuti da je Evropski sud zauzeo stanovište da se iznos od 900 evra ima smatrati dovoljnim i adekvatnim obeštećenjem u odnosu na povredu prava na suđenje u razumnom roku u predmetnom parničnom postupku koji je trajao osam godina, četiri meseca i tri dana.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE