Odluka u predmetu Živojinović protiv Srbije, objavljena 21. marta 2019. godine, predstavka broj 78886/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 21. marta 2019. godine objavio odluku u predmetu Živojinović protiv Srbije, predstavka broj 78886/16.

Podnosilac predstavke se na osnovu člana 6. stav 1. Konvencije žalio na dužinu trajanja građanskog postupka koji se bavio pitanjem radnih odnosa.

U svojim zapažanjima Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) se držala stava da se dužina postupka ne može smatrati prekomernom, s obzirom na složenost predmeta i doprinos podnosioca predstavke njegovom trajanju. Stav Vlade se u osnovi oslanjao na argumente izložene u odluci Ustavnog suda.

Sud se nije složio sa Vladom da je građanski postupak bio složen, jer se postupak bavio pitanjem da li su podnosilac predstavke i njegov kolega imali pravo na određene naknade za rad. Međutim, Sud je našao da nema razloga da se odstupi od zaključka Ustavnog suda da je podnosilac predstavke doprineo dužini tog postupka jer nakon što je podnosilac konačno uredio svoj tužbeni zahtev, postupak je trajao manje od pet godina u okviru dva nivoa nadležnosti. Sud je našao da, iako je tačno da je neophodna posebna marljivost u sporovima vezanim za radni odnos, ovaj period se ne može smatrati preteranim.

Shodno tome, Sud je  predstavku odbacio kao očigledno neosnovanu, u skladu sa članom 35. stavovima 3. i 4. Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE