Prikaz odluka u predmetima S. R. protiv Srbije, predstavka broj 8184/07 i M. J. protiv Srbije, predstavka broj 3567/09

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 14. januara 2021. godine objavio dve odluke u predmetima S. R. protiv Srbije, broj predstavke 8184/07 i M. J. protiv Srbije, broj predstavke 3567/09. Odluke je doneo tročlani Odbor Evropskog suda.

Podnosioci su se u predstavkama prituživali na povredu prava na poštovanje privatnog i porodičnog života iz člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), kao i na povredu prava na delotvorno pravno sredstvo iz člana 13. Konvencije. Podnosioci su u svojim predstavkama naveli da su njihova deca, rođena u državnoj bolnici, odmah po rođenju oteta i protivzakonito usvojena od strane druge porodice.

Vlada je u oba slučaja podnela svoja zapažanja u pogledu dopuštenosti i osnovanosti podnetih predstavki, na koja su podnosioci dostavili Sudu svoja zapažanja kao odgovor.

Evropski sud je zahtevao dodatne informacije od advokata podnosilaca predstavki, koje advokati nisu dostavili Sudu u predviđenom roku, niti su zatražili produženje.

Izuzetno, Evropski sud je advokatima priužio još jednu priliku da pruže tražene informacije, ali oni to ni naknadno nisu učinili, iako su oba dopisa Suda elektronskim putem uredno preuzeli.

Posledično, Evropski sud je doneo odluku da obe predstavke skine sa svoje liste predmeta, u skladu sa članom 37. stav 1(a) Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE