Prikaz odluke u predmetu Nebojša Obradović protiv Srbije, predstavka broj 26278/07

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 19. maja 2020. godine objavio odluku u predmetu Obradović protiv Srbije, predstavka broj 26278/07.

Podnosilac predstavke prituživao se na osnovu više članova Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih slobda (u daljem tekstu: Konvencija) i Protokola broj 12 uz Konvenciju: zbog neujednačene prakse domaćih sudova u pogledu tužbenih zahteva policijskih službenika za isplatu naknade po osnovu prekovremenog rada, noćnog rada rada i rada na dan praznika; zbog nemogućnosti da u parničnom postupku u kome je učestvovao kao tužilac izvrši uvid u jedan od izvedenih dokaza - Pravilnik o platama policijskih službenika (u daljem tekstu: Pravilnik), kao i da se izjasni o istom.

Evropski sud je obe pritužbe podnosioca razmatrao u okviru člana 6. stav 1. Konvencije.

 

Okolnosti predmeta

Podnosilac predstavke je bio zaposlen kao policijski službenik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijskoj stanici u Arilju.

On je 2006. godine podneo tužbu Opštinskom sudu u Arilju protiv Republike Srbije, zahtevajući isplatu naknade po osnovu prekovremenog rada, noćnog rada rada i rada na dan praznika za period od 1. januara 2003. godine do 31. decembra 2005. godine.

Na saglasan predlog stranaka u postupku, Opštinski sud u Arilju je 1. avgusta 2006. godine izvršio uvid u Pravilnik i istog dana doneo presudu kojom je odbio tužbeni zahtev podnosioca predstavke, sa obrazloženjem da se u konkretnom slučaju imaju primeniti odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima, Zakona o policiji, kao i odredbe predmetnog Pravilnika, s obzirom da predstavljaju lex specialis u odnosu na odredbe Zakona o radu.

Podnosilac predstavke je protiv predmetne presude izjavio žalbu, ukazujući na različitu sudsku praksu drugih opštinskih i okružnih sudova, te ističući da je prvostepeni sud prekršio načelo kontradiktornosti postupka, jer mu nije pružena prilika da izvrši uvid u Pravilnik i da se o istom izjasni.

Presudom od 9. novembra 2006. godine, Okružni sud u Užicu je odbio žalbu podnosioca predstavke i potvrdio prvostepenu presudu u pogledu glavnog tužbenog zahteva, sa obazloženjem: da su odluke drugih sudova, na koje se podnosilac predstavke pozvao, a kojima su usvojeni identični tužbeni zahtevi drugih policijskih službenika, nedovoljno argumentovane; da je presudom Vrhovnog suda Srbije Rev. II. 1676/03 od 6. maja 2004. godine, gde je odlučivano o istom pravnom pitanju, utvrđeno da zaposleni pri Ministarstvu unutrašnjih poslova nemaju pravo na naknadu za prekovremeni rad; da su se, prema zapisniku sa poslednjeg ročišta, stranke saglasile da sud zaključi raspravu i naknadno izvede dokaz čitanjem Pravilnika, čime su se odrekle prava da se o istom izjasne.

Po pravnosnažnosti prvostepene presude, podnosilac predstavke je podneo predlog za ponavljanje predmetnog parničnog postupka, ali je isti odbijen 31. januara 2007. godine.

Podnosilac predstavke nije izjavljivao ustavnu žalbu.

 

Ponovljeni parnični postupak

Podnosilac predstavke je 8. novembra 2011. godine podneo novi predlog za ponavljanje parničnog postupka, pozivajući se na član 422. tačka 11) Zakona o parničnom postupku iz 2004. godine, kao i na činjenicu da je Ustavni sud, u slučajevima koji su identični njegovom, utvrđivao povredu prava na pravičnu naknadu za rad i prava na pravično suđenje.

Osnovni sud u Požegi - Sudska jedinica u Arilju je 2. decembra 2011. godine usvojio predlog za ponavljanje postupka po novom predlogu podnosioca predstavke i ukinuo presude od 1. avgusta i 9. novembra 2006.  godine.

Nakon ponovno sprovedenog postupka, Osnovni sud u Požegi je 6. aprila 2012. godine usvojio tužbeni zahtev podnosioca predstavke za isplatu naknada za prekovremeni rad, noćni rad i rad za vreme praznika u periodu od 1. januara 2003. godine do 31. decembra 2005. godine, sa pozivom na pravni stav Ustavnog suda iz odluke Už-1530/08 od 21. januara 2010. godine. Apelacioni sud u Kragujevcu je 24. januara 2013. godine potvrdio ovu presudu, oslanjajući se na stav Ustavnog suda iz odluke Už-2007/2010 od 13. juna 2012. godine.

 

Relevantna praksa parničnih sudova

Evropski sud je konstastovao da su stotine kolega podnosioca predstavke podneli tužbe pred domaćim sudovima u vezi sa istim pravnim pitanjem, te da su u periodu između 3. novembra 2005. godine i 9. februara 2010. godine apelacioni sudovi presuđivali kako u korist, tako i protiv tužilaca, bez obzira na isto ili slično činjenično stanje.

 

Praksa Ustavnog suda

Odlukama Už-1530/08 od 21. januara 2010. godine i Už. 292/08 od 17. marta 2010. godine, Ustavni sud je utvrdio da je podnosiocima ustavne žalbe povređeno pravo na pravičnu naknadu za rad iz člana 60. stav 4. Ustava, zbog arbitrernosti u primeni domaćeg prava prilikom odbijanja njihovih tužbenih zahteva za isplatu naknade po osnovu prekovremenog rada, noćnog rada rada i rada na dan praznika. Ustavni sud je ujedno poništio drugostepene presude kojima su pravosnažno odbijeni tužbeni zahtevi, s tim da je drugonavedenom odlukom prošireno dejstvo odluke na sve pojedince koji nisu podneli ustavnu žalbu, ali su bili u istoj pravnoj situaciji.

Takođe, Ustavni sud je odlukom Už. 2007/2010 od 13. juna 2012. godine utvrdio da je osporenim presudama redovnih sudova podnosiocima ustavne žalbe povređeno pravo na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava (jer su u istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji donošene različite presude) i pravo na pravičnu naknadu za rad iz člana 60. stav 4. Ustava, te je, pored ostalog, poništio predmetne drugostepene presude kojima je odbijen tužbeni zahtev podnosilaca ustavne žalbe.

 

Prekid neujednačene sudske prakse

Evropski sud je dalje konstatovao da je, prema izveštaju Apelacionog suda u Beogradu, predmetna neujednačena sudska praksa parničnih sudova prekinuta odlukama Ustavnog suda, nakon čega su parnični sudovi nastavili da dosledno odlučuju o sličnim tužbenim zahtevima u svim ponovljenima postupcima.

 

Pravo

Evropski sud je, nakon razmatranja svega navedenog, odlučio da, u smislu člana 37. stav 1 (b) Konvencije, skine podnosiočevu predstavku sa liste predmeta, s obzirom da je utvrdio da je predmetno pitanje rešeno na domaćem nivou time što je podnosiočev zahtev za ponavljanje postupka usvojen (sa osloncem na praksu Ustavnog suda) i jer je u ponovljenom postupku njegov tužbeni zahtev usvojen, čime su u najvećoj mogućoj meri otklonjene posledice situacije u vezi sa kojom se podnosilac prituživao Evropskom sudu.

Prilikom donošenja ovakve odluke, Evropski sud je imao u vidu i da postoji naznaka da je predmetna neujednačena sudska praksa prekinuta kao rezultat prakse Ustavnog suda, kao i da Ustavni sud svojim odlukama nije samo utvrdio povredu prava na jednaku zaštitu prava i prava na pravičnu naknadu za rad, već da je širokim tumačenjem zakona izneo stanovište kakav bi ishod postupaka u pitanju trebalo da bude. U tom smislu, Evropski sud je imao u vidu i da su predmetne odluke Ustavnog suda objavljene u službenom glasniku i da je odlukom Už. 292/08 od 17. marta 2010. godine prošireno dejstvo odluke i na druga lica u istoj pravnoj situaciji.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE