Prikaz odluke u predmetu Zvonko Stamenković protiv Srbije, predstavka broj 42827/17 i odluke u predmetu Milan Tanasković i 20 drugih predstavki protiv Srbije, vodeća predstavka broj 19207/17

Evropski sud za ljudska prava je 22. oktobra 2020. godine objavio odluku u predmetu Zvonko Stamenković protiv Srbije, predstavka broj 42827/17 i odluku u predmetu Milan Tanasković i 20 drugih predstavki protiv Srbije, vodeća predstavka broj 19207/17.

Svi podnosioci predstavki su se, na osnovu člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) i člana 1. Protokola broj 1. uz Konvenciju, prituživali na neizvršenje domaćih sudskih odluka donetih u njegovu korist protiv društvenih preduzeća.

Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) je obavestila Evropski sud da je država isplatila iznose dosuđene na domaćem nivou, ali da su podnosioci propustili da ovu činjenicu saopšte Sudu. 

Razmatrajući informacije koje je Vlada dostavila, Evropski sud je utvrdio da podnosioci nisu obavestili Sud o bitnim činjenicama predmeta pre nego što je Vlada dobila obaveštenje o podnetim predstavkama i da za ovakav propust nisu dali obrazloženje, te je predstavke odbacio kao neprihvatljive, saglasno odredbama člana 35. st. 3 (a) i 4. Konvencije, zbog zloupotrebe prava na predstavku.

Evropski sud je podsetio da predstavka može biti odbačena zbog zloupotrebe prava, pored ostalog, ako je svesno zasnovana na netačnoj informaciji ili ako su bitne informacije ili dokumenti namerno izostavljeni prilikom njenog podnošenja, a i kasnije, posebno ukoliko se te informacije i dokumenti odnose na suštinu stvari.

Evropski sud je takođe istakao da „namerna ili nemarna zloupotreba resursa Suda može ugroziti verodostojnost rada advokata u očima Suda, pa čak i ako se sistematski dogodi, može dovesti do situacije da se pojedinim advokatima zabrani zastupanje podnosilaca predstavki prema Pravilu 36. stav 4 (b) Poslovnika Suda“.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE