Presuda u predmetu Blagojević protiv Srbije, predstavka broj 63113/13, objavljena 28. marta 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 28. marta 2017. godine objavio presudu u predmetu Blagojević protiv Srbije, predstavka broj 63113/13.

O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, uprkos protivljenju Vlade, odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda pravosnažna.

Podnosilac predstavke je 13. jula 2006. godine zajedno sa još 18 lica pokrenuo parnični postupak kod Opštinskog suda u Kragujevcu protiv njegovog bivšeg poslodavca. Postupak je pravosnažno okončan 20. februara 2012. godine.

Podnosilac predstavke prituživao se da dužina pomenutog parničnog postupka nije bila kompatibilna sa zahtevom „razumnog roka“. On se pozvao na član  6. stav 1. i član. 13. Konvencije.

Sud je konstatovao da je često nalazio povrede člana 6. stav 1. Konvencije u predmetima u kojima se pokreću pitanja slična pitanju u predmetnom slučaju. Pošto je razmotrio sav materijal koji mu je dostavljen, Sud je ocenio da Vlada nije istakla nijednu činjenicu, niti argument koji bi mogli da ga ubede da donese drugačiji zaključak u ovom predmetu.

Posledično, Sud je presudio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije.

Ocenio je, takođe, da nije neophodno da razmatra suštinski istu pritužbu prema članu 13. Konvencije.

Sud je naložio Tuženoj državi da podnosiocu predstavke isplati iznos od 1.500 evra, na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete i 500 evra na ime troškova postupka.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE