Presuda u predmetu Borović i drugi protiv Srbije, doneta 11. aprila 2017. godine, predstavka br. 58559/12 i još tri druge

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 11. aprila 2017. godine doneo presudu u predmetu Borović i drugi protiv Srbije, predstavka br. 58559/12 i još tri druge.

Podnosioci predstavki prituživali su se, prema članu 6. stav 1. Konvencije, na prekomernu dužinu raznih domaćih krivičnih i parničnih postupaka. Jedan od podnosilaca (predstavka broj 14883/15) podneo je istu pritužbu prema članu 13. Konvencije.

Svi podnosioci predstavki su prethodno izdejstvovali odluke Ustavnog suda koji je utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku i dosudio razne novčane iznose na ime naknade nematerijalne štete.

Vlada je istakla prigovor nepostojanja statusa žrtve na strani podnosilaca, u smislu člana 34. Konvencije, navodeći da je Ustavni sud već utvrdio povredu i dosudio dovoljno obeštećenje podnosiocima.

Sud je podsetio da status žrtve podnosioca predstavke, u smislu člana 34. Konvencije, zavisi od činjenice da li su domaći organi priznali, bilo izričito ili prećutno, navodnu povredu Konvencije i da li su, ako je neophodno, pružili odgovarajuće obeštećenje s tim u vezi. Tek kada se ispune ovi uslovi, supsidijarna priroda zaštitnog mehanizma Konvencije isključuje razmatranje predstavke.

S tim u vezi, Sud je konstatovao da je Ustavni sud utvrdio da je pravo podnosilaca predstavki na suđenje u razumnom roku povređeno, ali da se iznosi dosuđeni podnosiocima predstavki ne mogu smatrati dovoljnim i da, prema tome, ne predstavljaju odgovarajuće obeštećenje za pretrpljene povrede.

Sud je zaključio da podnosioci predstavki nisu izgubili statuse žrtava u smislu člana 34. Konvencije, pa je odbacio prigovor Vlade u vezi sa tim.

U predstavkama br. 9162/15 i 14772/15, podnosioci predstavki posebno su se žalili na dužinu postupka pred Ustavnim sudom. Sud je prevashodno konstatovao da je dužina tih postupaka bila približno tri godine i šest meseci, odnosno dve godine i osam meseci. Zatim je istakao svoj zaključak da se takva dužina postupka pred Ustavnim sudom ne može smatrati nerazumnom, te je ove pritužbe odbacio kao očigledno neosnovane.

Međutim, Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije u vezi sa krivičnim i parničnim postupcima u pitanju, a u odnosu na svakog podnosioca pojedinačno.

Sud je smatrao da nije neophodno da razmatra suštinski istu  pritužbu prema članu 13. Konvencije.

U skladu na pomenutim, Sud je na ime naknade nematerijalne štete i troškova postupka podnosiocima dosudio naknade u rasponu od 1.600 do 2.300 evra.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE