Presuda u predmetu Grbić protiv Srbije, objavljena 23. oktobra 2018. godine, predstavka broj 5409/12

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 23. oktobra 2018. godine objavio presudu u predmetu Grbić protiv Srbije, predstavka broj 5409/12.

Uprkos protivljenju Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), o ovom predmetu je odlučivao tročlani odbor, pa je presuda postala pravosnažna 23. oktobra 2018. godine, danom objavljivanja.

Podnosilac predstavke se na osnovu člana 6. stav 1. Konvencije prituživao da su odluke domaćih organa u parničnom postupku u vezi s njegovim otkazom bile proizvoljne i da nisu imale adekvatna obrazloženja.

Činjenično stanje

Prema činjeničnom stanju koje je utrdio Sud, podnosiocu predstavke je kao zaposlenom Ministarstva unutrašnjih poslova  prestao radni odnos 26. maja 2003. godine na osnovu odredbi tada važećeg Zakona o Ministarstvu unutrašnjih poslova iz 1991. godine. Konkretno, podnosiocu je otkazan radni odnos na osnovu diskrecione ocene poslodavca, jer je utvrđeno da je protiv njega pokrenut krivični postupak, a što je pomenuti zakon omogućavao.

Postupajući po tužbi podnosioca predstavke, nadležni parnični sud je 30. decembra 2003. godine poništio odluku o otkazu podnosioca predstavke. Ova presuda je potvrđena 17. juna 2004. godine. Posledično, podnosilac predstavke je vraćen na svoje prethodno radno mesto odlukom poslodavca od 13. januara 2005. godine.

Međutim, 9. marta 2005. godine Vrhovni sud je usvojio reviziju poslodavca, preinačio presude od 30. decembra 2003. i 17. juna 2004. godine i odbio zahtev podnosioca predstavke za povratak na rad. Posledično, podnosiocu predstavke je 4. jula 2005. godine ponovo uručen otkaz, a ovu odluku je 11. avgusta 2005. godine potvrdio drugostepeni upravni organ.

Podnosilac predstavke je 4. avgusta 2005. pokrenuo još jedan niz postupaka za poništenje rešenja o otkazu. Međutim, Opštinski sud, Okružni sud i Vrhovni sud su svojim presudama od 27. oktobra 2005. godine, 10. maja 2007. godine i 18. decembra 2007. godine usvojili odluke protiv podnosioca i potvrdili njegov otkaz.

Ustavni sud je 17. februara 2011. godine odbio ustavnu žalbu podnosioca predstavke. Što se tiče presuda od 31. oktobra 2003. godine, 17. juna 2004. i 9. marta 2005. godine, Ustavni sud je utvrdio da su pritužbe podnosioca neprihvatljive ratione temporis s obzirom na to da je Ustav Srbije stupio na snagu 8. novembra 2006. godine. S druge strane, u pogledu presuda od 27. oktobra 2005. godine, 10. maja 2007. godine i 18. decembra 2007. godine, Ustavni sud je utvrdio da nisu proizvoljne i potvrdio je zakonitost drugog otkaza.

Dopuštenost

Vlada je istakla prigovor da se pritužbe podnosioca moraju smatrati rationae materiae neprihvatljivim, imajući u vidu da su odluka od 4. jula 2005. godine i odluke sudova usvojene nakon toga bile samo deklarativnog karaktera. Kao posledica toga, navedene odluke nisu bile direktno odlučujuće za građanska prava i obaveze podnosioca predstavke, pa se član 6. stav 1. ne može primeniti u ovom slučaju.

Sud je, međutim, odbio ovaj prigovor Vlade sa obrazloženjem da je podnosilac predstavke dobio otkaz na osnovu odluke od 4. jula 2005. godine, koja je bila od presudnog značaja za ostvarivanje njegovih građanskih prava, a da je upravo ta odluka prouzrokovala naknadne sudske postupke.

Vlada je istakla i prigovor da je predstavka podneta van roka od šest meseci, ističući da je podnosilac trebalo da podnese predstavku u roku od šest meseci nakon odluke od 9. marta 2005. godine kojom je Vrhovni sud usvojio reviziju poslodavca i potvrdio otkaz podnosiocu predstavke. Međutim, Sud je odbio i ovaj prigovor Vlade sa obrazloženjem da je podnosilac pravilno postupio time što je pokrenuo drugi niz postupaka nakon odluke od 9. marta 2005. godine, jer bi se suprotno postupanje imalo smatrati neiscrljivanjem domaćih pravnih lekova.

Osnovanost

Razmatrajući osnovanost predstavke, Sud je istakao da se već bavio kvalitetom zakonske odredbe na osnovu koje je podnosiocu predstavke uručen otkaz, kao i ponašanjem domaćih sudova u primeni ove odredbe u predmetu Milojević i drugi protiv Srbije.

Naime, u predmetu Milojević, Sud je utvrdio da su predmetne odredbe Zakona o Ministarstvu unutrašnjih poslova iz 1991. godine sadržale neprecizne odredbe i da su dale potpuno diskreciono pravo Ministarstvu da odlučuje o otkazu policajaca protiv kojih je u toku krivični postupak.  Zakon, takođe, nije dao nikakve smernice kako da se to diskreciono pravo primenjuje, kao i kako postupati u slučaju oslobađanja policajaca od krivične optužbe. Pored toga, i samo Ministarstvo je primenilo Zakon diskreciono.

Sud je zatim konstatovao da je pravni osnov na osnovu kojeg je podnosiocu predstavke otkazan radni odnos isti kao u predmetu Milojević. Sud je s toga istakao da ne vidi razloga da odstupi od svojih zaključaka usvojenih u predmetu Milojević.

U skladu s tim, Sud je utvrdio da je došlo do kršenja člana 6. stav 1. Konvencije i naložio Vladi da podnosiocu isplati određene iznose na ime naknade nematerijalne štete i troškova. Međutim, Sud je odbio zahtev podnosioca za naknadu materijalne štete u visini izgubljenih zarada i penzija, sa obrazloženjem da podnosilac nije dostavio Sudu adekvatno objašnjenje zašto nije mogao da pronađe drugo zaposlenje, odnosno zašto nije mogao da obezbedi drugi izvor prihoda.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE