Presuda u predmetu Ignjatović protiv Srbije, predstavka broj 49915/08, objavljena 25. aprila 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 25. aprila 2017. godine objavio presudu u predmetu Ignjatović protiv Srbije, predstavka broj 49915/08.

O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, uprkos protivljenju Vlade, odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda pravosnažna.

Opštinski sud u Majdanpeku je 19. juna 2003. godine presudio u korist podnosioca predstavke i naložio dužniku, preduzeću Ribarsko gazdinstvo „Đerdap“, da podnosioca predstavke vrati na radno mesto koje odgovara njegovim stručnim kvalifikacijama i da mu isplati određene novčane iznose.

Oslanjajući se na član 6. stav 1. Konvencije, podnosilac predstavke se prituživao zbog propusta Tužene države da izvrši gore pomenutu pravosnažnu sudsku presudu.

Sud je najpre odbacio prigovor Vlade da se država ne može smatrati odgovornom za društveno preduzeće u pitanju. Sud je istakao da je već više puta naveo u uporedivim slučajevima protiv Srbije (videti npr. R. Kačapor i druge podnositeljke predstavke protiv Srbije, br. 2269/06, st. 97-98, 15. januar 2008. godine) da je država odgovorna za izmirenje dugova društvenih ili državnih preduzeća utvrđenih pravosnažnim domaćim sudskim presudama, te da Vlada u ovom predmetu nije dostavila dokaze koji ukazuju na suprotan zaključak.

Vlada je tvrdila da podnosilac predstavke nije iscrpeo sve delotvorne domaće pravne lekove, navodeći da je mogao da pokrene parnični postupak za naknadu štete zbog odugovlačenja izvršnog postupka ili da uloži ustavnu žalbu. Sud je odbacio i ovaj prigovor Vlade. Ovo posebno jer ustavna žalba nije bila delotvorno pravno sredstvo u trenutku podnošenja predstavke u odnosu na slučajeve neizvršenja presuda donetih protiv društvenih preduzeća.

Sud je takođe odbacio i prigovor Vlade da predstavka nije podneta u roku od šest meseci, kao i prigovor da Sud treba da uzme u obzir samo period neizvršenja nakon 3. marta 2004. godine (datum stupanja Konvencije na snagu u odnosu na Republiku Srbiju).

Odlučujući o osnovanosti predstavke, Sud je konstatovao da je pravosnažna sudska presuda doneta u korist podnosioca predstavke ostala neizvršena do dana donošenja presude Suda. Zatim je istakao da je često nalazio povrede člana 6. stav 1. Konvencije u predmetima koji postavljaju pitanja slična pitanjima postavljenim u ovom predmetu (npr R. Kačapor i druge podnositeljke predstavke, st. 115-16. i 120). Pošto je razmotrio sav materijal koji mu je dostavljen, Sud je istakao da Vlada nije iznela nijednu činjenicu niti ubedljiv argument koji bi mogli da ga ubede da donese drugačiji zaključak u ovom predmetu.

Posledično, Sud je presudio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije.

Sud je naložio Tuženoj državi da isplati podnosiocu predstavke novčane iznose dosuđene pravosnažnom sudskom presudom donetom u njegovu korist. Takođe, Sud je naložio Tuženoj državi da podnosiocu predstavke isplati iznos od 2.000 evra, na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete i na ime pretrpljenih troškova.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE