Presuda u predmetu Iseni protiv Srbije, objavljena 9. oktobra 2018. godine, predstavka broj 43326/11

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 9. oktobra 2018. godine objavio presudu u predmetu Iseni protiv Srbije, predstavka broj 43326/11.

O ovom predmetu, kao predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, odlučivao je tročlani odbor, pa je presuda postala pravosnažna 9. oktobra 2018. godine.

U prikazu činjenica Sud je naveo da su organi lokalne samouprave 1990. godine izvršili eksproprijaciju stana u Beogradu koji pripada podnosiocu predstavke. Veličina stana je iznosila 31.80 m2. Ustavni sud je 16. decembra 2010. godine naložio nadležnim lokalnim organima da dodele podnosiocu predstavke odgovarajući zamenski stan ili da mu isplate naknadu ne nižu od tržišne vrednosti stana u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji iz 1995. godine. Ova odluka Ustavnog suda je dostavljena podnosiocu 23. februara 2011. godine.  Iako je preduzeto nekoliko koraka (naročito onaj prema kome su poreski organi 3. februara 2017. godine izvršili procenu tržišne vrednosti stana na 209.015 dinara (RSD) po kvadratnom metru, a podnosilac predstavke je istu prihvatio 1. juna 2017. godine), Sud je konstatovao da predmetna odluka Ustavnog suda još uvek nije izvršena.

Podnosilac predstavke se prituživao na neizvršenje odluke Ustavnog suda, pozivajući se na povredu prava na mirno uživanje imovine.

Sud je konstatovao da je često utvrđivao povrede člana 1. Protokola broj 1 u predmetima u kojima se pokreću pitanja slična onima koja su pokrenuta u ovom predmetu. Imajući u vidu sopstvenu sudsku praksu u vezi sa predmetom i činjenicu da odluka Usatvnog suda koja se razmatrala u ovom predmetu nije izvršena više od sedam godina, Sud je zaključio da je došlo do povrede člana 1. Protokola br. 1.

U pogledu zahteva za naknadu materijalne štete, Sud je smatrao da je najprikladniji oblik naknade, u ovom slučaju, da osigura punu primenu predmetne domaće odluke. Imajući u vidu veličinu predmetnog stana i tržišnu vrednost stana po kvadratnom metru, procenjenu od strane nadležnih organa i prihvaćenu od strane podnosioca predstavke, Sud je dodelio podnosiocu predstavke iznos od EUR 56.000 na ime materijalne štete, umanjen za iznose koji su možda već bili isplaćeni u tom pogledu na domaćem nivou. Sud je dodelio podnosiocu predstavke na ime naknade nematerijalne štete i iznos od 4.000 evra.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE