Presuda u predmetu Joksimović protiv Srbije, predstavka broj 37929/10, objavljena 7. novembra 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 7. novembra 2017. godine objavio presudu u predmetu Joksimović protiv Srbije, predstavka broj 37929/10.

O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, uprkos protivljenju Vlade, odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda pravosnažna.

Podnosilac predstavke prituživao se da je dužina domaćeg parničnog postupka bila nespojiva sa zahtevom „razumnog roka“, iz člana 6. stav 1. Konvencije. Naime, u presudi se navodi da je podnosilac predstavke 10. juna 2005. godine podneo parničnu tužbu za naknadu nematerijalne štete, te da je postupak po toj tužbi i dalje bio u toku u trenutku donošenja ove presude.

Vlada je iznela da podnosilac predstavke nije pravilno iscrpeo domaće pravne lekove, odnosno ustavnu žalbu. Sud je međutim odbacio ovaj prigovor Vlade, pozivajući se na svoju sudsku praksu prema kojoj član 35. stav 1. Konvencije zahteva da pritužbe koje se kasnije nameravaju podneti Sudu, treba uputiti odgovarajućem domaćem organu, bar prećutno i u skladu sa formalnim zahtevima i rokovima utvrđenim domaćim pravom (Vučković i drugi protiv Srbije). Dakle, po mišljenju Suda, podnosilac je dao domaćim organima priliku da pravilno razmotre njegove pritužbe.

Razmatrajući osnovanost predstavke, Sud je istakao da, iako je tačno da postupak u ovom predmetu nije trajao predugo do 2010. godine (kada je podnosilac predstavke izjavio svoju ustavnu žalbu), da primećuje da je sporni postupak još u toku pred domaćim organima. Postupak u predmetnom slučaju stoga traje dvanaest godina na dva nivoa sudske nadležnosti, što je nespojivo sa zahtevima utvrđenim u članu 6. Konvencije, prema viđenju Suda.

Sud je zaključio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije, odnosno do povrede prava na suđenje u razumnom roku. Dodatno, Sud je naložio Tuženoj državi da podnosiocu predstavke isplati iznos od 3.600,00 evra, na ime naknade nematerijalne štete i 100,00 evra na ime troškova postupka. Sud je odbacio zahtev podnosioca za naknadu materijalne štete zbog nepostojanja uzročno-posledične veze sa utvrđenom povredom.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE