Presuda u predmetu Jovan Bilić protiv Srbije, predstavka broj 24923/15, objavljena 17. oktobra 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 17. oktobra 2017. godine objavio presudu u predmetu Jovan Bilić protiv Srbije, predstavka broj 24923/15.

O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, uprkos protivljenju Vlade, odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda pravosnažna.

Podnosilac predstavke se prituživao zbog propusta Tužene države da izvrši pravosnažnu sudsku presudu donetu u njegovu korist. Sud je smatrao da ovu pritužbu treba razmatrati prema čl. 6. stav 1. i 13. Konvencije i članu 1. Protokola broj 1.

Konstatovano je da je Drugi opštinski sud u Beogradu 23. juna 2003. godine naložio dužniku HK Komgrap i Komgrap – Makiš doo, iz Beograda da ovde podnosiocu predstavke isplati određene iznose u vezi sa neisplaćenim platama i razne doprinose za socijalno osiguranje. Ova presuda je postala pravosnažna i izvršna 25. jula 2005. godine.

Sud je, pre svega, primetio da je pomenuta pravosnažna sudska presuda doneta u korist podnosioca predstavke ostala neizvršena do dana donošenja predmetne presude.

Sud je dalje konstatovao da je često nalazio povrede člana 6. stav 1. Konvencije u predmetima u kojima se pokreću pitanja slična pitanju u predmetnom slučaju (dugovanja društvenih preduzeća). Pošto je razmotrio sav materijal koji mu je dostavljen, Sud je ocenio da Vlada nije istakla nijednu činjenicu, niti argument koji bi mogli da ga ubede da donese drugačiji zaključak u ovom predmetu.

Posledično, Sud je presudio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1. Konvencije. Ocenio je, takođe, da nije neophodno da razmatra suštinski istu pritužbu prema članu 13. Konvencije.

Sud je zatim naložio da Tužena država treba da isplati podnosiocu predstavke iznose dosuđene sudskom presudom donetom u njegovu korist, a koja nije izvršena u domaćem pravnom sistemu.

Dodatno, Sud je naložio Tuženoj državi da podnosiocu predstavke isplati iznos od 2.000 evra, na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete i pretrpljenih troškova, umanjeno za iznose koji su možda po istom osnovu već isplaćeni na domaćem nivou.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE