Presuda u predmetu Jovanović protiv Srbije, predstavka broj 29763/07, objavljena 28. marta 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 28. marta 2017. godine objavio presudu u predmetu Jovanović protiv Srbije, predstavka broj 29763/07.

O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, uprkos protivljenju Vlade, odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda pravosnažna.

Podnosilac predstavke je 22. decembra 2006. godine lišen slobode pod sumnjom da je učestvovao u kriminalnoj grupi u okviru policijske akcije „Carinska mafija“. Krivični postupak protiv podnosioca predstavke obustavljen je 17. januara 2013. godine.

Podnosilac predstavke prituživao se da dužina trajanja domaćeg krivičnog postupka nije bila kompatibilna sa zahtevom „razumnog roka“. On se pozvao na član  6. stav 1. i član 13. Konvencije.

Sud je konstatovao da je postupak u pitanju trajao šest godina i mesec dana u jednoj sudskoj instanci.

Sud je dalje konstatovao da je često nalazio povrede člana 6. stav 1. Konvencije u predmetima u kojima se pokreću pitanja slična pitanju u predmetnom slučaju. Pošto je razmotrio sav materijal koji mu je dostavljen, Sud je ocenio da Vlada nije istakla nijednu činjenicu, niti argument koji bi mogli da ga ubede da donese drugačiji zaključak u ovom predmetu.

Posledično, Sud je presudio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije.

Ocenio je takođe da nije neophodno da razmatra suštinski istu pritužbu prema članu 13. Konvencije.

Dodatno, Sud je naložio Tuženoj državi da podnosiocu predstavke isplati iznos od 1.800 evra, na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete i 500 evra na ime troškova postupka.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE