Presuda u predmetu Koka Hybro Komerc DOO Brojler protiv Srbije, doneta 14. marta 2017. godine, predstavka br. 59341/09

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 14. marta 2017. godine doneo presudu u predmetu Koka Hybro Komerc DOO Brojler protiv Srbije, predstavka br. 59341/09.

Podnosilac predstavke prituživao se zbog propusta Tužene države da izvrši pravosnažnu sudsku presudu donetu u njegovu korist i zbog nedostatka delotvornog pravnog leka s tim u vezi. Podnosilac predstavke se pozvao na čl. 6. stav 1. i 13. Konvencije i na član 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju.

Vlada je tvrdila da je dužnik i pravno i finansijski nezavisan od države i da se odgovornost za to što je dužnik u postupku restrukturiranja ne može pripisati Državi.

Vlada je, takođe, iznela da je podnosilac predstavke izgubio status žrtve pošto je svoje potraživanje iz pravosnažne presude preneo na treće lice tokom postupka pred Sudom. Najzad, Vlada je tvrdila da je podnosilac predstavke zloupotrebio pravo da podnese predstavku, pošto Sud nije obavestio o navedenom prenosu.

Razmatrajući navedene prigovore, Sud je utvrdio da je ovaj ugovor o prenosu potraživanja raskinut manje od dva meseca nakon zaključenja i da nikada nije realizovan i zaključio da podnosilac predstavke nije izgubio status žrtve. Takođe, Sud je zaključio da propust podnosioca da obavesti Sud o prenosu potraživanja ne predstavlja zloupotrebu prava na podnošenje predstavke.

U vezi sa odgovornošću države za dug preduzeća u pitanju, Sud je istakao da je već u uporedivim, brojnim slučajevima protiv Srbije zaključivao da je država odgovorna za izmirenje dugova društvenih/državnih preduzeća utvrđenih pravosnažnim domaćim sudskim presudama. Takođe je naveo da ne vidi nijedan razlog da odstupi od navedenog obrazloženja u ovom predmetu. Sud je zaključio da je došlo do povreda člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1.

Pošto je doneo ovaj zaključak, Sud je nije razmatrao suštinski istu pritužbu prema članu 13. Konvencije.

Sud je konstatovao da su domaće presude koje se razmatraju u ovom predmetu ostale neizvršene do dana donošenja presude.

Na kraju, Sud je zaključio da Tužena treba da podnosiocu predstavke isplati sumu dosuđenu pravosnažnom domaćom presudom, kao i utvrđene troškove izvršnog postupka.

Dodatno, podnosiocu predstavke je dosuđen iznos od EUR 2.000,00, na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete, kao i troškova nastalih pred Sudom.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE