Presuda u predmetu Ković i drugi protiv Srbije, doneta 4. aprila 2017. godine, predstavka br. 39611/08 i još dve predstavke

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 4. aprila 2017. godine doneo presudu u predmetu Ković i drugi protiv Srbije, predstavka br. 39611/08 i još dve predstavke.

Podnosioci predstavki prituživali su se, prema članu 6. stav 1. Konvencije, na prekomernu dužinu raznih domaćih upravnih i parničnih postupaka. Dva podnosioca (Zoran Ranković i Ivan Bojanić) dodatno su podnela istu pritužbu prema članu 13. Konvencije.

Svi podnosioci predstavki su prethodno izdejstvovali odluke Ustavnog suda koji je utvrdio povredu njihovog prava na suđenje u razumnom roku. Po tom osnovu je podnosilac Nikola Ković, prema tada važećim propisima, podneo Komisiji za naknadu štete zahtev za naknadu štete, ali do dana donošenja presude Suda nije dobio odgovor. Preostala dva podnosioca su odlukom Ustavnog suda dobili određene sume na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete.

U odnosu na gospodina Kovića, Sud je odbio prigovor Vlade da je on, prema tada važećim propisima, pored zahteva za naknadu štete Komisiji za naknadu štete, mogao pokrenuti i parnični postupak ako nije bio zadovoljan iznosom koji mu je Komisija dosudila. Sud je utvrdio da taj podnosilac uopšte nije bio obavezan da iskoristi pravno sredstvo – ustavnu žalbu, iz razloga što u trenutku podnošenja predstavke ovo pravno sredstvo, prema praksi Suda, nije bilo proglašeno za delotvorno pravno sredstvo u domaćem sistemu.

Vlada je takođe istakla prigovor nepostojanja statusa žrtve na strani podnosilaca u smislu člana 34. Konvencije, navodeći da je Ustavni sud već utvrdio povredu i dosudio dovoljno obeštećenje podnosiocima.

Sud je podsetio da status žrtve podnosioca predstavke, u smislu člana 34. Konvencije, zavisi od činjenice da li su domaći organi priznali, bilo izričito ili prećutno, navodnu povredu Konvencije i da li su, ako je neophodno, pružili odgovarajuće obeštećenje s tim u vezi. Tek kada se ispune ovi uslovi, supsidijarna priroda zaštitnog mehanizma Konvencije isključuje razmatranje predstavke.

S tim u vezi, Sud je konstatovao da je Ustavni sud utvrdio da je pravo podnosilaca predstavki na suđenje u razumnom roku povređeno, ali da se iznosi dosuđeni podnosiocima predstavki ne mogu smatrati dovoljnim i da, prema tome, ne predstavljaju odgovarajuće obeštećenje za pretrpljene povrede.

Posledično, Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije u vezi sa parničnim i upravnim postupcima u pitanju, a u odnosu na svakog podnosioca pojedinačno.

Sud je smatrao da nije neophodno da razmatra suštinski istu pritužbu prema članu 13. Konvencije.

U skladu na pomenutim, Sud je dosudio na ime naknade nematerijalne štete i troškova postupka podnosiocima iznose u rasponu od 2.300 do 4.900 evra.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE