Presuda u predmetu Krndija i drugi protiv Srbije, predstavke br. 30723/09 i još 3, objavljena 27. juna 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 27. juna 2017. godine objavio presudu u predmetu Krndija i drugi protiv Srbije.

Podnosioci predstavki tvrdili su da domaći organi nisu izvršili pravosnažne sudske odluke donete u njihovu korist i protiv društvenih preduzeća i da u vezi sa tim nisu imali delotvoran pravni lek. Pozvali su se na povredu člana 6. stav 1. Konvencije, člana 13. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju.

Sud je, najpre, doneo odluku da skine sa liste predmeta predstavku četvrtog podnosioca, a da odbaci predstavku trećeg podnosioca, jer je izjavljena van roka od 6 meseci.

U pogledu ocene osnovanosti pritužbi prvog i drugog podnosioca, Sud je, s pozivom na praksu u predmetima R. Kačapor i druge protiv Srbije, Crnišanin i drugi protiv Srbije, Rašković i Milunović protiv Srbije i Adamović protiv Srbije utvrdio povrede člana 6. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, a nije ispitivao pritužbe po članu 13. Konvencije.

Sud je utvrdio da je država dužna da isplati prvom i drugom podnosiocu iznose dosuđene domaćom presudom, umanjene za iznose koji su možda već isplaćeni po ovom osnovu.

Sud je smatrao da je razumno i pravično da prvom i drugom podnosiocu dosudi po 2.000 evra na ime naknade nematerijalne štete, kao i troškova postupka.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE