Presuda u predmetu Ljajić protiv Srbije, objavljena 23. oktobra 2018. godine, predstavka broj 41820/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 23. oktobra 2018. godine objavio presudu u predmetu Ljajić protiv Srbije, broj 41820/16.

Podnosilac predstavke se prituživao zbog propusta tužene države da izvrši pravosnažnu sudsku presudu od 30. maja 2000. godine. Sud je odlučio da razmotri ovu pritužbu prema članu 6. Konvencije.

Vlada je najpre istakla prigovor neiscrpenosti domaćih pravnih sredstava, s obzirom da podnosilac predstavke nije pravilno prijavio svoje potraživanje u stečajnom postupku. Sud je odbacio ovaj prigovor sa pozivom na svoju praksu  u predmetima Lolić protiv Srbije i Stoković i drugi protiv Srbije.

Odlučujući o osnovanosti pritužbi, Sud je najpre konstatovao da je predmetna domaća presuda ostala neizvršena do dana donošenja ove presude.

Sud je dalje konstatovao da je često nalazio povrede člana 6. stav 1. Konvencije u predmetima u kojima se pokreću slična pitanja kao u ovom predmetu. S tim u vezi, Sud je istakao da Vlada nije istakla nijednu činjenicu, niti argument koji bi mogli da ga ubede da donese drugačiji zaključak u ovom predmetu.

Posledično, Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije i naložio tuženoj državi da podnosiocu predstavke isplati iznos od 2.000 evra, na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete i pretrpljenih troškova. Dodatno, Sud je naložio tuženoj državi da isplati podnosiocu predstavke iznose dosuđene predmetnom domaćom sudskom presudom donetom u njegovu korist, a koja nije izvršena u domaćem pravnom sistemu.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE