Presuda u predmetu Marković protiv Srbije, predstavka broj 70661/14, objavljena 28. marta 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 28. marta 2017. godine objavio presudu u predmetu Marković protiv Srbije, predstavka broj 70661/14.

O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, uprkos protivljenju Vlade, odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda pravosnažna.

Podnosilac predstavke je 28. septembra 1994. godine pokrenuo parnični postupak tražeći da se izvrši podela određene imovine. Parnični postupak je u trenutku donošenja ove presude i dalje bio u toku.

Podnosilac predstavke se u predstavci prituživao da dužina domaćeg parničnog postupka u pitanju nije bila kompatibilna sa zahtevom „razumnog roka“.

Vlada je konstatovala da je podnosilac predstavke izdejstvovao odluku Ustavnog suda, kojom je utvrđena povreda njegovog prava na suđenje u razumnom roku. Međutim, kako on nije pokrenuo posebnu parnicu za naknadu štete, Vlada je tvrdila da on ne može i dalje da tvrdi da je žrtva navodne povrede prava na suđenje u razumnom roku. Iz istog razloga, Vlada je tvrdila da podnosilac nije iscrpeo sve dostupne domaće pravne lekove.

Sud je podsetio da status žrtve podnosioca predstavke, u smislu člana 34. Konvencije, zavisi od činjenice da li su domaći organi priznali, bilo izričito ili prećutno, navodnu povredu Konvencije i da li su, ako je neophodno, pružili odgovarajuće obeštećenje s tim u vezi.

Sud je, s tim u vezi, konstatovao da je Ustavni sud utvrdio da je pravo podnosioca predstavke na suđenje u razumnom roku povređeno. Međutim, Sud je primetio da podnosiocu predstavke nikada nije dosuđena tražena naknada.

Stoga je Sud zaključio da podnosilac predstavke nije izgubio status žrtve u smislu člana 34. Konvencije.

Sud je još utvrdio da je u ovom predmetu dužina postupka u pitanju bila prekomerna i da nije ispunila zahtev „razumnog roka“.

Posledično, presuđeno je da je došlo je do povrede člana 6. stav 1. Konvencije.

Sud je naložio Tuženoj državi da podnosiocu predstavke isplati iznos od 3.600 evra, na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE