Presuda u predmetu Milovanović protiv Srbije, objavljena 19. decembra 2017. godine, predstavka broj 19222/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 19. decembra 2017. godine objavio presudu u predmetu Milovanović protiv Srbije, predstavka broj 19222/16.

Podnosilac predstavke se prituživao da dužina domaćeg radnog spora nije bila kompatibilna sa zahtevom „razumnog roka“, predviđenim članom 6. stav 1. Konvencije.

Pre podnošenja predstavke Sudu, podnosilac je izjavio ustavnu žalbu Ustavnom sudu. Odlukom od 9. decembra 2015. godine Ustavni sud je utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku i dosudio podnosiocu predstavke 800,00 evra u vezi sa pretrpljenom nematerijalnom štetom.

Analizirajući trajanje domaćeg postupka, Sud je utvrdio da je predmetni radni spor trajao više od devet godina i tri meseca na dva nivoa sudske nadležnosti.

Vlada Republike Srbije je istakla prigovor nepostojanja statusa žrtve na strani podnosioca u smislu člana 34. Konvencije, navodeći da je Ustavni sud već utvrdio povredu i dosudio dovoljno obeštećenje podnosiocu.

Sud se pozvao na svoju dobro ustanovljenu praksu da status „žrtve” podnosioca predstavke, u smislu člana 34. Konvencije, zavisi od činjenice da li su domaći organi priznali, bilo izričito ili prećutno, navodnu povredu Konvencije i da li su, ako je neophodno, pružili odgovarajuće obeštećenje s tim u vezi. Tek kada se ispune ovi uslovi, supsidijarna priroda zaštitnog mehanizma Konvencije isključuje razmatranje predstavke.

Sud je zatim konstatovao da je Ustavni sud utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku, kao i da je dodelio naknadu nematerijalne štete podnosiocu predstavke. Međutim, Sud je dodao da je naknada koja mu je dosuđena znatno niža od one koja se, u praksi Suda, dodeljuje za slična kašnjenja. Imajući to u vidu, Sud je utvrdio da se iznos dosuđen podnosiocu predstavke ne može smatrati dovoljnim i da, prema tome, ne predstavlja odgovarajuće obeštećenje za pretrpljenu povredu.

Na osnovu pomenutog zaključka, Sud je zaključio da podnosilac predstavke nije izgubio status žrtve, u smislu člana 34. Konvencije, pa je odbacio pomenutu primedbu Vlade Republike Srbije.

S obzirom na sve navedeno, a posebno u vezi sa stavom o statusu žrtve podnosioca predstavke, Sud je utvrdio da je dužina postupka u pitanju bila prekomerna i da nije ispunila zahtev „razumnog roka”, te da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije.

Dodatno, Sud je na ime naknade nematerijalne štete utvrdio da je Republika Srbija dužna da isplati podnosiocu predstavke iznos od 3.100,00 evra. S obzirom da nije podneo zahtev za naknadu troškova, Sud nije dosudio naknadu podnosiocu predstavke po ovom osnovu.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE