Presuda u predmetu Momčilović i drugi protiv Srbije, predstavka broj 16254/08 i još dve predstavke, objavljena 5. decembra 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. decembra 2017. godine objavio presudu u predmetu Momčilović i drugi protiv Srbije, predstavka broj 16254/08 i još dve predstavke.

O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda postala pravosnažna danom objavljivanja.

Podnosioci predstavki prituživali su se zbog propusta domaćih sudova da izvrše pravosnažne sudske presude donete u njihovu korist, prema članu 6. stav 1. Konvencije i prema članu 13. Konvencije. U odnosu na sve podnosioce predstavki, Ustavni sud je utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku i dosudio im određene iznose na ime pretrpljene nematerijalne štete (200 do 580 evra). Sud je takođe konstatovao da postupak u vezi sa prvim podnosiocem predstavke još nije rešen pred domaćim sudovima.

Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) je iznela da je advokat drugog podnosioca predstavke namerno sakrio od Suda da je podnosilac predstavke preminuo dok je postupak trajao, što predstavlja zloupotrebu prava na predstavku, u smislu člana 35. stav 3. Konvencije. Razmatrajući prigovor Vlade, Sud je istakao da se predstavka može odbaciti na ime zloupotrebe samo u izuzetnim okolnostima, kao kada je predstavka namerno zasnovana na prikrivanju činjenica, izostavljanjem ili izvrtanjem događaja od suštinske važnosti. Sud je dalje konstatovao da je advokat drugog podnosioca predstavke dopisima obavestio Sud da je podnosilac preminuo, te da je naknadno dostavio pravosnažnu odluku Osnovnog suda u Zrenjaninu u vezi sa određivanjem naslednika podnosioca predstavke, kao i da je obavestio Sud da naslednici podnosioca predstavke žele da nastave sa postupkom pred Sudom. Posledično, Sud je zaključio da je predmetni prigovor Vlade neosnovan, odnosno da nije bilo zloupotrebe prava na predstavku.

Vlada je takođe istakla prigovor gubitka statusa žrtve na strani podnosilaca, jer je Ustavni sud prethodno utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku i dosudio im određene iznose na ime pretrpljene nematerijalne štete. Razmatrajući pomenuti prigovor Vlade, Sud je istakao da status žrtve podnosilaca predstavki zavisi od toga da li je obeštećenje koje je dosuđeno podnosiocima bilo odgovarajuće i dovoljno, kao i da ovaj iznos zavisi posebno od karakteristika i delotvornosti pravnog sredstva. Stoga, države koje su se, kao Srbija, odlučile za pravno sredstvo osmišljeno i da ubrza postupak i da se dosudi naknada (ustavna žalba) imaju slobodu da dosuđuju iznose koji – iako su niži od iznosa koje Sud dosuđuje – nisu nerazumni. Analizirajući konkretne iznose koji su dosuđeni podnosiocima, Sud je utrdio da su ovi iznosi značajno niži u poređenju sa iznosima koje taj Sud dodeljuje, te da se ne mogu smatrati dovoljnim. Sud je prema tome zaključio da se ni za jednog podnosioca predstavke ne može smatrati da je izgubio status žrtve u okviru značenja člana 34. Konvencije.

Posledično, Sud je ocenio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije, te je naložio Tuženoj državi da podnosiocima predstavki isplati iznose od 3.000 do 3.600 evra na ime naknade nematerijalne štete i iznose od 100 do 500 evra na ime pretrpljenih troškova.  Dodatno, Sud je naložio Tuženoj državi da obezbedi preduzimanje svih neophodnih koraka da se domaći postupak u slučaju prvog podnosioca predstavke završi što je pre moguće. Sud je smatrao da nije neophodno da razmatra suštinski istu pritužbu prema članu 13. Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE