Presuda u predmetu Stokić protiv Srbije, predstavka broj 26308/15, objavljena 17. oktobra 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 17. oktobra 2017. godine objavio presudu u predmetu Stokić protiv Srbije, predstavka broj 26308/15.

O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, uprkos protivljenju Vlade, odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda pravosnažna.

Podnosilac predstavke se prituživao da je dužina predmetnog domaćeg radnog spora bila nespojiva sa zahtevom „razumnog roka“, utvrđenog u članu 6. stav 1. Konvencije.

Vlada je osporila taj argument, tvrdeći da se u posebnim okolnostima predmeta, dužina postupka ne može smatrati prekomernom. Naime, predmetni postupak trajao je pet godina i šest meseci u okviru dve sudske instance.

Sud je konstatovao da je često nalazio povrede člana 6. stav 1. Konvencije u predmetima koji pokreću pitanja slična pitanju u konkretnom predmetu (predmet Frydlender).

Pošto je razmotrio sav materijal koji mu je dostavljen, Sud je istakao da Vlada nije istakla nijednu činjenicu, niti ubedljiv argument koji bi mogli da ubede Sud da donese drugačiji zaključak o osnovanosti pritužbe podnosioca predstavke. Pozivajući se dalje na svoju sudsku praksu po ovom pitanju (predmeti Stanković protiv Srbije i Stevanović protiv Srbije), Sud je istakao da je u ovom predmetu dužina postupka bila prekomerna i da nije ispunila zahtev „razumnog roka“. Posledično, Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije.

Sud je naložio Tuženoj državi da podnosiocu predstavke isplati iznos od 2.000 evra, na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete i 500,00 evra na ime troškova. Sud je odbacio zahtev podnosioca za dodelu materijalne štete, jer je utvrdio da se tražena naknada odnosi pre svega na ishod domaćeg postupka, a ne na njegovu dužinu, te da posledično nema uzročne veze između utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku i tražene naknade materijalne štete.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE