Prikaz presude Lilić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 16857/19 i 43001/19)

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 14. januara 2021. godine doneo presudu u predmetu Lilić i drugi protiv Srbije, broj predstavki 16857/19 i 43001/19. Presudu je doneo tročlani Odbor Evropskog suda.

Podnosioci su se u predstavkama prituživali na dužinu trajanja stečanog postupka nad družtvenim preduzećem AD „Industrija metalnih konstrukcija Beograd“ iz Beograda, kao i jer im nisu isplaćena priznata potraživanja koja, po osnovu radnog odnosa, imaju prema dužniku. Istakli su povredu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), kao i povredu prava na imovinu iz člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju.

Vlada je istakla da su u konkretnom slučaju dužina trajanja stečajnog postupka i period neizvršenja bili razumni, imajući u vidu izuzetnu složenost postupka.

Sud je, međutim, ponovio da je period do jedne godine u skladu sa zahtevima Konvencije i da ovom slučaju nema razloga da odstupi od svoje dosadašnje prakse.

Međutim, Sud je dodao da bi mogao prihvatiti mnogo duži vremenski okvir za izvršenje, ukoliko bi se Republika Srbija odlučila za sveobuhvatno rešenje ovog pitanja, pozivajući se na odluku u predmetu Muhović i drugi protiv Bosne i Hercegovine (broj predstavke 40841/13, od 15. septembra 2020. godine).*

Sledom navedenog, Evropski sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenviju, te je naložio tuženoj državi da podnosiocima predstavke isplati iznos od po 1.000 evra na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete, kao i da im, na ime materijalne štete, isplati iznose utvrđene domaćim odlukama.

Iako je podnosioce predstavki zastupao advokat, Evropski sud im nije dosudio naknadu za troškove i izdatke, budući da advokat nije obavestio Sud da su pojedine domaće odluke delimično izvršene (12-17%) u pogledu šest podnosilaca, već je Sud za ovu činjenicu saznao isključivo iz zapažanja Vlade.

Evropski sud je ponovio da advokati moraju da shvate da imaju obavezu visokog profesionalizma u saradnji sa Sudom, štedeći ga neosnovanih pritužbi, te da i pre i nakon pokretanja postupka moraju „marljivo da se raspitaju o svim detaljima slučaja, pedantno se pridržavajući svih relevantnih pravila postupka, i da podstiču svoje klijente da čine isto“.

* Evropski sud je, u sedmočlanom veću, jednoglasno doneo odluku da predmet Muhović i drugi protiv Bosne i Hercegovine skine sa svoje liste predmeta, jer je utvrdio da  je tužena država donela plan otplate za više od 3000 domaćih neizvršenih pravnosnažnih presuda, hronološkim redom, do 2041. godine (na primer, ako je rešenje o izvršenju doneto 2009. godine, rok za izvršenje presude je 2022. godina, i tako dalje (st. 21. i 29. odluke Muhović i drugi).  

Evropski sud je već konstatovao u sličnim slučajevima da je vremenski okvir izvršenja od 13 godina bio prihvatljiv i da predstavlja sprovođenje opštih mera koje je naznačio (stav 30. odluke Muhović i drugi).

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE