Prikaz presude u predmetu Kostić protiv Srbije , broj 45727/16 i 51 drugih

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 3. oktobra 2019. godine objavio presudu u predmetu Kostić i 51 drugih protiv Srbije 45727/16. Presudu je doneo tročlani odbor Suda, što znači da je presuda postala pravnosnažna danom objavljivanja.

Podnosioci predstavki su se žalili na neizvršenje ili odloženo izvršenje odluka donetih u njihovu korist protiv društvenih/državnih preduzeća na domaćem nivou. Sud je ponovio da se izvršenje presude koju donese bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom „suđenja“ u smislu člana 6.  Evropske konvencije  za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) i pozvao se na svoju sudsku praksu koja se odnosi na neizvršenje ili odloženo izvršenje pravnosnažnih domaćih presuda navodeći da domaći organi nisu preduzeli sve neophodne mere da blagovremeno sprovedu odluke donete u korist podnosilaca predstavki.

Sud je utvredio da je domaćim odlukama u ovim predstavkama naloženo preduzimanje konkretnih radnji. Sud stoga smatra da predmetne odluke predstavljaju „svojinu“ u smislu člana 1. Protokola br. 1.

Sud je zbog toga utvrdio povredu člana 6. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1  uz Konvenciju i podnosiocima dosudio određene iznose, a odbacio preostali deo zahteva podnosiolaca predstavki za pravičnim zadovoljenjem.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE