Prikaz presude u predmetu Paunović protiv Srbije, predstavka broj 54574/07

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 3. decembra 2019. godine doneo presudu u predmetu Paunović protiv Srbije, predstavka broj 54574/07.

U ovom predmetu podnosilac predstavke se prituživao da mu je povređeno pravo na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) zbog navodne povrede obaveze nepristrasnosti od strane drugostepenog suda koji je odlučivao o njegovoj žalbi u krivičnom postupku. Podnosilac je potkrepio ovu pritužbu činjenicom da je u radu drugostepenog veća učestvovao sudija B.K. koji je za vreme trajanja prvostepenog krivičnog postupka protiv podnosioca predstavke obavljao funkciju zamenika opštinskog javnog tužioca koji je postupao u istom predmetu. Takođe, u predstavci je istaknuto i da je podnosilac predstavke, vršeći svoje dužnosti poreskog inspektora, 2005. godine ispitivao rad jednog privrednog društva i predložio pokretanje prekršajnog postupka protiv tog privrednog društva i odgovornog lica V.K, brata sudije B.K.

 

Okolnosti predmeta

Prvostepenom presudom Opštinskog suda u Aleksincu od 12. decembra 2006. godine podnosilac predstavke je oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od šest meseci. Tužilaštvo su u ovom predmetu zastupali zamenici opštinskog javnog tužioca u Aleksincu S.S. i I.S.

Postupajući po žalbi podnosioca predstavke i tužilaštva, Okružni sud u Nišu je 17. aprila 2007. godine, u veću od tri sudije, tj. sudije N.S. kao predsednika veća, sudije B.K. kao sudije izvestioca i sudije S.M, potvrdio prvostepenu presudu. Sudija B.K. je izabran za sudiju Okružnog suda dana 15. avgusta 2006. godine. Podnosilac predstavke je podneo zahtev za ispitivanje zakonitosti pravosnažne presude, međutim ovaj zahtev je odbijen od strane Vrhovnog suda Srbije.

 

Tokom vršenja svojih dužnosti u Poreskoj inspekciji Ministarstva finansija, podnosilac predstavke je ispitivao rad određenog privrednog društva i 2005. godine podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv tog privrednog društva i odgovorne osobe V.K, brata sudije B.K.

 

Prihvatljivost

Postupajući po prigovoru Republike Srbije, Evropski sud je na osnovu člana 35. st. 1. i 4. odbacio podnosiočevu predstavku u delu u kojem je podnosilac istakao navodno postojanje pristrasnosti sudije B.K. po osnovu njegove porodične veze sa V.K, s obzirom da podnosilac nije navedenu pritužbu istakao u zahtevu za ispitivanje zakonitosti pravosnažne presude, odnosno jer nije iskoristio sva pravna sredstva u tom pogledu.

Pored toga, Republika Srbija je istakla prigovor da su i preostale pritužbe iz predstavke neprihvatljive zbog neiscrpljenosti ustavne žalbe kao delotvornog pravnog sredstva, međutim Evropski sud je odbacio ovaj prigovor, s obzirom da je utvrdio da je predstavka podneta pre 8. avgusta 2008. godine, kada ustavna žalba još uvek nije bila delotvorno pravno sredstvo.

 

Osnovanost

Pošto je podnosiočevu pritužbu o navodnom kršenju obaveze nepristrasnosti zbog dvostruke funkcije sudije B.K. proglasio prihvatljivom, Evropski sud je pristupio razmatranju osnovanosti ovog dela predstavke.

Evropski sud najpre primećuje da podnosilac predstavke nije zatražio izuzeće sudije B.K, odnosno da na sednici žalbenog veća nije istakao prigovor zbog njegove potencijalne pristrasnosti. Presudom je konstatovano i da je drugostepeno veće pružilo sveobuhvatne razloge za svoju presudu i da uopšte nije pokazalo pristrasnost protiv podnosioca predstavke. Prema tome, Evropski sud je zaključio da nije bilo naznaka da je sudija B.K. bio pristrasan protiv podnosioca predstavke u konkretnom slučaju.

Evropski sud je međutim nastavio sa razmatranjem pitanja da li je na strani podnosioca predstavke mogla postojati opravdana bojazan u pogledu navodne pristrasnosti sudije B.K. U tom smislu, Evropski sud se pozvao na svoju praksu u predmetu Piersack protiv Belgije prema kojoj sama činjenica da je sudija nekada bio službenik javnog tužilaštva ne može biti razlog za postojanje bojazni o nedostatku nepristrasnosti, ukoliko sudija nije u istom sudskom postupku postupao u ime tužilaštva.

Presudom se takođe utvrđuje da informacije koje je dostavila Republika Srbija potvrđuju da sudija B.K. nije ni aktivno, niti formalno učestvovao u pripremnim fazama predmetnog krivičnog postupka ili u izradi optužnice od strane tužilaštva.  Ističe se još da, za razliku od predmeta Piersack protiv Belgije, koji se odnosio na sudiju koji je prethodno obavljao funkciju višeg zamenika javnog tužioca i imao ovlašćenje da nadgleda rad zamenika tužilaca, sudija B.K. u ovom predmetu ni na koji način nije bio hijerarhijski nadređen zamenicima tužilaca koji su postupali u predmetu podnosioca predstavke, niti im je davao uputstva kako da postupaju. Predmetnom presudom je konstatovano i da sudija B.K. nije bio ovlašćen da pregleda, niti da ispravlja podneske drugih zamenika, kao ni da na bilo koji drugi način utiče na aktivnosti zamenika tužilaca koji su postupali u predmetu podnosioca predstavke.

Imajući u vidu sve navedeno, Evropski sud je zaključio da bojazan podnosioca predstavke u pogledu nepristrasnosti sudije B.K. nije bila objektivno opravdana, te da nije bilo povrede člana 6. Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE