Prikaz presude u predmetu Rodić i Svirčev protiv Srbije, broj 17148/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 19. septembra 2019. godine doneo presudu u predmetu Rodić i Svirčev protiv Srbije, broj 17148/16. Presudu je doneo tročlani Odbor Suda, što znači da je presuda postala pravnosnažna danom objavljivanja.

Podnosioci predstavki su se uglavnom žalili na to da dužina osporenih parničnih postupaka nije bila u skladu sa zahtevom „razumnog roka“, pa su se obratili Evropskom sudu zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije  za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija). Podnosilac Radovan Rodić se žalio na trajanje postupka od 8 godina, 9 meseci i 4 dana na 2 nivoa nadležnosti, dok se podnosilac Jovica Svirčev žalio na trajanje postupka od 10 godina, 1 mesec i 21 dan na 3 nivoa nadležnosti.

Vlada je tvrdila da predstavke treba odbaciti kao neprihvatljive zbog propusta podnosilaca da se pravilno žale pred Ustavnim sudom. Međutim, u presudi je navedeno da je Evropski sud pažljivo ispitao ustavne žalbe podnosilaca predstavki, iz kojih se vidi da su se oni izričito žalili na dužinu trajanja osporenih postupaka i da je argument Vlade da je Ustavni sud „vezan“ zahtevom formulisanim u ustavnoj žalbi, u ovom slučaju irelevantan. Evropski sud je primetio da su podnosioci predstavke naveli ukupnu dužinu postupaka i broj nivoa nadležnosti, kao i da su dostavili Ustavnom sudu odluke donete u osporenim postupcima. S obzirom na dužinu trajanja osporenih postupaka, Evropski sud smatra da su slučajevi bili prima faciae meritorni i da je u takvim okolnostima Ustavni sud trebalo da ispita osnovanost ustavnih žalbi. Dalje je navedeno da ako su Ustavnom sudu bile potrebne dodatne informacije ili dokumenti, mogao je da pozove podnosioce zahteva ili odgovarajuće organe da ih dostave. S tim u vezi, Evropski sud je primetio da predstavke koje se odnose na dužinu trajanja postupka, za razliku od predstavki koje se odnose na druge članove Konvencije, obično ne zahtevaju veliku razradu, iz čega sledi da su podnosioci pružili nacionalnim vlastima priliku, koju načelno treba pružiti državama ugovornicama na osnovu člana 35. stav 1. Konvencije, da isprave povrede na koje su ukazali.

Evropski sud je utvrdio povredu člana 6. stav 1. Konvencije koji se odnosi na prekomernu dužinu trajanja parničnog postupka i obavezao Republiku Srbiju da podnosiocima predstavki isplati određene iznose na ime nematerijalne štete i troškova postupka.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE