Prikaz presude u predmetu Živanović i drugi protiv Srbije, broj 29171/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 19. septembra 2019. godine doneo presudu u predmetu Živanović i drugi protiv Srbije, broj 29171/16. Presudu je doneo tročlani Odbor Suda, što znači da je presuda postala pravnosnažna danom objavljivanja.

Podnosioci predstavki su se uglavnom žalili na to da dužina trajanja osporenih parničnih postupaka nije bila u skladu sa zahtevom „razumnog roka“, pa su pred Evropskim sudom istakli povredu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije  za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija).

Vlada je tvrdila da predstavke treba odbaciti kao neprihvatljive zbog propusta podnosilaca zahteva da pravilno izjave ustavnu žalbu pred Ustavnim sudom.

Evropski sud je u presudi zaključio da iz ustavnih žalbi podnosilaca predstavki proizlazi da su se oni izričito žalili na dužinu trajanja osporenih postupaka. Argument Vlade da je Ustavni sud „vezan“ zahtevom formulisanim u ustavnoj žalbi, je po oceni Evropskig suda u ovom slučaju irelevantan. Evropski sud  je primetio da su podnosioci predstavke naveli u svojim ustavnim žalbama ukupnu dužinu trajanja osporenih postupaka i broj nivoa nadležnosti, kao i da su Ustavnom sudu dostavili odluke koje su u osporenim postupcima donete. Pošto su osporeni postupci već trajali između šest i osam godina na dva nivoa nadležnosti u momentu kada su bili predmet ispitivanja pred Ustavnim sudom, Evropski sud smatra da su ustavne žalbe bile prima facie meritorne i da je Ustavni sud trebalo da ispita njihovu osnovanost. Dalje je navedeno da je Ustavni sud, ukoliko su mu bile potrebne dodatne informacije ili dokumenti, mogao da ih traži od podnosilaca ili odgovarajućih državnih organa. S tim u vezi, Evropski sud je primetio da predstavke koje se odnose na dužinu trajanja postupka, za razliku od predstavki koje se odnose na druge članove Konvencije, obično ne zahtevaju veliku razradu, iz čega sledi da su podnosioci pružili nacionalnim vlastima priliku, koju načelno treba pružiti državama ugovornicama na osnovu člana 35. stav 1. Konvencije, da isprave povrede na koje su ukazali.

Evropski sud smatra da je u ovom predmetu dužina trajanja osporenih postupaka bila prekomerna i da nije ispunila zahtev „razumnog roka“, te je obavezao Republiku Srbiju da podnosiocima predstavki isplati na ime nematerijalne štete i troškova postupka određene iznose.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE