Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava Stojanović, Jovančić i Milošević protiv Srbije

18.01.2011.

Komitet ministara Saveta Evrope usvojio završne rezolucije u tri slučaja protiv Republike Srbije (Stojanović, Milošević i Jovančić), konstatujući da je Republika Srbija u potpunosti ispunila obaveze utvrđene presudama koje su donete u ovim slučajevima.

SAVET EVROPE KOMITET MINISTARA

 

Odluka CM/ResDH(2011)

Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava
Stojanović, Jovančić i Milošević protiv Srbije


(Predstavke br. 34425/04, 38968/04 i 32484/03, presude od 19/05/2009, 05/10/2010 i 18/01/2011, pravosnažne 19/08/2009, 05/10/2010 i 18/01/2011)

Komitet ministara, prema uslovima člana 46. stav 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji predviđa da Komitet nadzire izvršenje pravosnažnih presuda Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: “Konvencija” i “Sud”);

U vezi sa presudama koje je Sud dostavio Komitetu pošto su postale pravosnažne;

Podsećajući da se povreda Konvencije utvrđena od strane Suda u ovim predmetima odnosi na nezakonito mešanje u prepisku podnosilaca predstavke od strane zatvorskih vlasti (povreda člana 8.) (vidi detalje u Prilogu);

Pošto je Vlada Tužene države pozvana da obavesti Komitet o preduzetim merama radi ispunjenja obaveze prema članu 46. stav 1. Konvencije da se pridržava presuda;

Pošto je razmotrio informacije koje je Vlada dostavila u skladu sa Poslovnikom Komiteta za primenu člana 46. stava 2. Konvencije;

Podsećajući da utvrđivanje povreda od strane Suda prvenstveno zahteva isplatu pravičnog zadovoljenja dosuđenog presudama, usvajanje od strane Tužene države, gde je odgovarajuće,

- individualnih mera radi okončanja povreda i eliminisanja njihovih posledica kako bi se postigao restitutio in integrum u najvećoj mogućoj meri; i

- generalnih mera radi sprečavanja sličnih povreda;

PROGLAŠAVA, pošto je razmotrio mere koje je Tužena država preduzela (vidi Prilog), da je ona ispunila obaveze prema članu 46. stav 2. Konvencije u ovim predmetima i

DONOSI ODLUKU da se razmatranje ovih predmeta završi.

Prilog uz Odluku CM/ResDH(2011)

Informacija o preduzetim merama radi izvršenja presuda u predmetima

Stojanović, Jovančić i Milošević protiv Srbije

Uvodni rezime predmeta


Ovi predmeti odnose se na povredu prava podnosilaca predstavke na poštovanje privatnog života zato što su zatvorske vlasti nezakonito otvarale njihovu prepisku sa domaćim organima i Sudom (povreda člana 8.).

Sud je konstatovao da sudska odluka nije nikada doneta prema domaćem zakonu u vezi sa mešanjem u prepisku podnosilaca predstavke i da su u vezi sa tim sama zakonska pravila i propisi neodređeni. Prema tome, on je zaključio da mešanje u prepisku podnosilaca predstavke nije u “skladu sa zakonom”.

I. Individualne mere

Sud je utvrdio da utvrđivanje povrede samo po sebi predstavlja dovoljno pravično zadovoljenje svake nematerijalne štete koju su podnosioci predstavki pretrpeli. Shodno tome, Komitet ministara nije smatrao da su neophodne druge individualne mere.

II. Generalne mere

Organi Tužene države su preduzeli jedan broj mera sa ciljem da se eliminiše nezakonito mešanje zatvorskih vlasti u prepisku zatvorenika.

1) Zakonodavne mere: Radi usklađivanja sa standardima Konvencije u vezi sa zatvorskom prepiskom, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija izmenjen je 11/09/2009. Član 75 izmenjenog zakona garantuje zatvorenicima neograničeno pravo na prepisku. Ovo pravo može biti ograničeno samo sudskom odlukom. Uprava za izvršenje zatvorskih sankcija je 20/10/2005, pre izmene zakona, tražila je od svih zatvora u zemlji u pisanoj formi da ne otvaraju dopise zatvorenika i da poštuju pravo na prepisku.

2) Objavljivanje i dostavljanje presuda: Presuda Suda je prevedena na srpski i objavljena u “Službenom glasniku” (broj 54/2009) kao i na Internet stranici Zastupnika Vlade (www.zastupnik.gov.rs). Zastupnik Vlade dostavio je presudu Ministarstvu pravde sa molbom da se dostavi svim zatvorskim vlastima u zemlji. On je takođe objavio stručni komentar u vezi sa ovom presudom u pravnom časopisu “Paragraf”.

III. Zaključci Tužene države

Vlada smatra da nisu potrebne individualne mere i da će usvojene generalne mere sprečiti slične povrede kao i da je Srbija time ispoštovala svoje obaveze prema članu 46. stav 2. Konvencije.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE