Održana konferencija o poslednjih godinu dana pred Evropskim sudom za ljudska prava

1.05.2010.

Ministarstvo  za ljudska i manjinska prava, Sektor za zastupanje pred Evropskim sudom  za ljudska prava 30. aprila 2010. godine održalo je konferenciju pod nazivom „Odluke i presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju za period mart 2009. godine – mart 2010. godine“. Povod za Konferenciju bilo je i predstavljanje knjige pod istim naslovom, koja je deljena učesnicima Konferencije. Učesnici Konferencije bili su pretežno predstavnici pravosuđa. Na Konferenciji su govorili dr Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava, Goradana Pualić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda, Katarina Andrić-Manojlović, sudija Ustavnog suda Srbije, dr Slavoljub Carić, zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i savetnici u Sektoru za zastupanje Vanja Rodić i Radomir Kojić.
U vezi sa presudama koje je Evropski sud za ljudska prava (Sud) doneo u odnosu na Srbiju u periodu od marta 2009. godine do marta 2010. godine, a koje su sadržane u zbirci koja je predstavljena na Konferenciji može se najpre primetiti da Sud nije bio jednoglasan čak u četiri presude (Felbab, Stojanović, Bjelić i Molnar Gabor). Pored toga, sve ove presude sadržane u ovoj zbirci odnose se na veoma  raznovrsna pitanja.
Pitanja  iz krivične materije tretiraju se u pet presuda (Milošević, Stojanović, Đermanović, Bodrožić i Bodrožić-Vujin). Presuda, u slučaju Bjelić specifična je i po tome, jer je doneta u odnosu na dve države – Srbiju i Crnu Goru, a njome je razrešeno pitanje odgovornosti jedne države članice za povrede ljudskih prava nastalih u vreme trajanja SCG, a koje su se desile na teritoriji druge države članice. Zbog toga, ova presuda interesantna je kako sa ustavnog, tako i međunarodnog pravnog aspekta. Presude u slučaju Felbab, M.V. i Dimitrijević i Jakovljević donete su u oblasti porodičnih odnosa.
Građanske parnice tačnije njihova dužina tretirana je u nekoliko presuda (Nemet i Čižkova), dok je pitanje neizvršenja pravosnažnih presuda aktuelno u presudama Grišević i dr. (presuda slična presudama Kačapor i Crnišanin), kao i Popović i Molnar Gabor. Presuda Vinčić i dr. bavi se pitanjem konzistentnosti prakse nacionalnih sudova u građanskoj materiji i svodi se na tretiranje pitanja povrede principa prava na pravično suđenje. Dužina parnice iz oblasti radnih odnosa predmet je presude donete u slučaju Simić i način rezonovanja Suda istovetan je ranije donetoj presudi u ovoj materiji u slučaju Stanković. Najzad, presuda u predmetu Salontaji Drobnjak tiče se vanparnične materije (pravičnost postupka za delimično lišenje poslovne sposobnosti) i ukazuje na svu delikatnost i veliku važnost zakonitog i pažljivog postupanja nacionalinih sudova u ovakvim slučajevima.
Ono što takođe odlikuje ove presude je i činjenica da se u svim ovim presudama pored pitanja koja su vezana isključivo za meritum postavlja i niz pitanja vezanih za dopuštenost predstavki (zloupotreba prava na predstavku, poverljivost pregovora o prijateljskom poravnanju, rok od šest meseci, iscrpljivanje unutrašnjih pravnih sredstava i njihova delotvornost, status žrtve, spojivost predstavke sa odredbama Konvencije ratione temporis, personae i materiae), tako da neke od ovih presuda zaslužuju i poseban komentar, o čemu je posebno bilo reči tokom Konferencije.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE